Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2017 г. възлизат на 1 946.0 млн. евро, което е с 9.0% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 911.8 млн. евро или с 1.8% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 301.4 млн. евро, или с 13.8% повече в сравнение с предходната година и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.3 млн. евро, което е с 15.2% по-малко спрямо 2016 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 266.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 33.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 597.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 275.2 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 68.9% от общия обем разходи за ДМА.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 1.4%, а на леглата в тях – с 6.8%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 051.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 21.5%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 951.6 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 67.0%, а при нежилищните сгради – с 20.5% спрямо предходната година.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2018 година

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 76.6% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.4 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на трето място в страната по този показател, след областите Кърджали – 84.4% и София (столица) – 81.9% и над средната стойност за страната, която е 72.1%. За периода 2010 – 2018 г. се наблюдава ръст от 48.5 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 152 519, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства с 1 821 души или с 1.2%. Увеличение се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ (6.1%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (4.8%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (3.8%). Намаление на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности – най-значително в „Добивна промишленост“ (10.8%) и „Други дейности“ (4.3%).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Варна са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 13.4 хил., а на леглата – 30.8 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.2%, а на леглата в тях намалява с 5.2%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 113.9 хил., или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 17.3%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 43.8 хил. са от български граждани, а 70.1 хил. – от чужденци.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 216.5 хил., от които 121.2 хил. са мъже, а 95.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.5%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 54.2% (при 53.3% за страната), съответно 62.9% за мъжете и 46.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при жените има намаление с 2.0 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 2.7 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на шесто място след областите София (столица), Благоевград, Пловдив, Бургас и Стара Загора.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2018 г. намаляват с 4.6 хил., или с 2.9% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 154.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 16.6%, „Административни и спомагателни дейности” – с 10.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.9% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Варна са функционирали 366 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 26.8 хил., а на леглата – 63.5 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.5%, а на леглата в тях – с 3.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 779.4 хил., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 112.8 хил. са от български граждани, а 666.5 хил. – от чужденци.