Анонс: Изследване на информационното общество през 2019 година в област Варна

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда две анкетни наблюдения в областта на статистиката на информационното общество – „Изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата“ и „Изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и е-търговията в предприятията“. Изследванията се провеждат във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.

В област Варна, в рамките на наблюдението за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата ще бъдат посетени 414 домакинства от 8 града – Варна, Аксаково, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово и 10 села – Белоградец, Въглен, Голица, Гроздьово, Казашко, Равна, Страшимирово, Тополи, Цонево и Юнак. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Анонс: Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

През март 2019 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019”.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. През 2019 г. в индивидуалния въпросник на изследването е включен модул „Предаване на благосъстоянието между поколенията, състав на домакинствата и развитие на доходите“.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2017 година

1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2017 г. са представили общо 32 774 нефинансови предприятия, в които са заети 150 098 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 9 770 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 16 425 млн. лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 215.8 хил., или 69.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Варна са функционирали 139 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.4 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 9.4%, а на леглата в тях – с 0.4%.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Варна през 2017 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Варна са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 4 404 млн. лв., от които 81.1% са от нехранителни стоки и 18.9% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 2.8%, като е отчетен ръст от 5.0% на продажбите на нехранителни стоки и спад от 5.4% на продажбите на едро на храни, напитки и тютюневи изделия.

Статистика на околната среда в област Варна през 2017 година

1. Води

През 2017 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден. през 2016 г. на 95 л/ден. през 2017 година (фиг.1). За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 99 литра средно на човек. Както и за предходни години, с най-голямо потребление са областите София (столица) – 126 л/чов./ден. и Бургас – 112 л/чов./ден., а с най-ниско – област Търговище – 68 л/чов./денонощие.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 209.3 хил., от които 119.9 хил. са мъже, а 89.4 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2018 г. намаляват с 3.6 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 150.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 23.1%, „Други дейности” – с 10.7% и „Административни и спомагателни дейности” – със 7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.5% е регистрирано в дейност „Строителство”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 102, а новопостроените жилища в тях са 413. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 10 повече, или с 10.9%, докато жилищата в тях намаляват с 41, или с 9.0%.