Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 70.4 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.5%, а на леглата в тях – също с 2.5%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 1 545.2 хил., или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като увеличение на нощувките (с 3.7%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 245.6 хил. са от български граждани, а 1 299.6 хил. – от чужденци.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Варна са регистрирани 3 382 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%. През годината са настъпили 758 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 776 души, тежко ранени са 206, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 0.8%. Леко ранените лица нарастват с 3.2%, докато тежко ранените и загиналите намаляват, съответно с 4.6 и 7.5%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. в област Варна са функционирали 455 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.7 хил., а на леглата – 70.7 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 3.2%, а на леглата в тях – с 2.2%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 1 537.7 хил., или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 1.0%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 215.9 хил. са от български граждани, а 1 321.8 хил. – от чужденци.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 210.2 хил., от които 119.7 хил. са мъже, а 90.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.4%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 52.6% (при 52.5% за страната), съответно 62.2% за мъжете и 43.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 1.2 процентни пункта, като при жените има намаление с 3.5 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на осмо място след областите София (столица), Благоевград, София, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Добрич.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. в област Варна са функционирали 376 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.1 хил., а на леглата – 64.1 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 0.8%, а на леглата в тях – с 1.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 1 019.7 хил., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 4.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 110.0 хил. са от български граждани, а 909.7 хил. – от чужденци.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2018 г. нарастват с 8.7 хил., или с 5.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 159.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 53.8%, „Административни и спомагателни дейности” – с 22.8% и „Други дейности” – с 14.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.4% е регистрирано в дейност „Образование”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2018 г. е 88, а новопостроените жилища в тях са 502. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 14 по-малко, или с 13.7%, а жилищата в тях намаляват с 320, или с 38.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 78.4%, с тухлена – 20.5%, а с друга – 1.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 133 жилищни сгради със 713 жилища в тях и 120 988 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 84 други сгради с 67 344 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 23.1%, броят на жилищата в тях – с 3.8%, а общата им застроена площ – с 0.2%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 44.8%, а общата им застроена площ – с 46.3%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 475 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 1 122 извършени престъпления – от тях за 568 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 554 – с условно осъждане. Делата за 35 престъпления са завършили с прекратяване, за 48 – с оправдаване, а за 270 – с освобождаване от наказание.

През 2017 г. в област Варна обвиняеми са били 1 426 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 531 лица, или 37.2% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 543 (38.1%) лица;
  • освободени от наказателна отговорност са 271 (19.0%) лица;
  • оправдани са 45 обвиняеми лица (3.2%);
  • на 36 лица делата са прекратени (2.5%).

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 5 407 лв. и нараства с 5.7% спрямо 2016 година. За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.4 пъти.

През периода 2008 – 2017 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата в област Варна през 2017 г. е 2 959 лв. и се увеличава със 7.1% спрямо 2016 г. и 1.5 пъти в сравнение с 2008 година;
  • Доходите от пенсии през последната година са 1 638 лв. и нарастват с 9.9% спрямо 2016 г., или 2.3 пъти в сравнение с 2008 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2017 г. са 185 лв. и намаляват с 42.2% спрямо 2016 г. и с 13.1% спрямо 2008 година.