Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.3 хил. жилищни сгради или с 0.3% повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 54.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2019 година

През април 2019 г. в област Варна са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 16.6 хил., а на леглата – 37.5 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 11.3%, а на леглата в тях – със 17.5%.

Основни данни за културата в област Варна през 2018 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 172 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой се увеличава с 0.4%. Цифровизирани са едва 4 423 фондови единици, което е с 1 902 повече в сравнение с предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2019 г. нарастват с 1.6 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 152.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 10.7%, „Преработваща промишленост” – с 8.2% и „Други дейности” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 11.4% е регистрирано в дейност „Добивна промишленост”.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 204.8 хил., от които 114.4 хил. са мъже, а 90.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.5 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя нараства с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.

Образованието в област Варна през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.9 и 1.6 хил. ученици.

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 24.6 хиляди.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 588 лица, от които 92 чужди граждани.

Детски ясли в област Варна през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 074 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, докато броят на местата в тях намалява с 18, или с 0.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2019 г. е 82, а новопостроените жилища в тях са 537. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 15 повече, или с 22.4%, a жилищата в тях нарастват със 188, или с 53.9%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност в област Варна e 382.58 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. Областта е на седмо място, след областите Велико Търново и Монтана (с по 26.2%), Ловеч (25.8%), Сливен (25.5%), Плевен (24.4%), Ямбол (24.3%) и Стара Загора и Шумен (с по 23.8%), с най-висок относителен дял на бедните – 23.3% от населението на областта са били под прага на бедност. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 5.7 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 26.1 и 20.4%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 1.1%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта.