Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 102, а новопостроените жилища в тях са 413. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 10 повече, или с 10.9%, докато жилищата в тях намаляват с 41, или с 9.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Варна са функционирали 151 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.8 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.6%, а на леглата в тях – с 4.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 156 жилищни сгради с 1 923 жилища в тях и 223 473 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 63 други сгради с 29 594 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 2.6%, броят на жилищата в тях – със 110.4%, а общата им застроена площ – с 68.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 8.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%.

Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2017 година е 6 523 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се увеличава със 7.1%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 809 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2017 г. възлизат на 1 946.0 млн. евро, което е с 9.0% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 911.8 млн. евро или с 1.8% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 301.4 млн. евро, или с 13.8% повече в сравнение с предходната година и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.3 млн. евро, което е с 15.2% по-малко спрямо 2016 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 266.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 33.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 597.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 275.2 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 68.9% от общия обем разходи за ДМА.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 1.4%, а на леглата в тях – с 6.8%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 051.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 21.5%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 951.6 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 67.0%, а при нежилищните сгради – с 20.5% спрямо предходната година.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2018 година

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 76.6% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 5.4 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на трето място в страната по този показател, след областите Кърджали – 84.4% и София (столица) – 81.9% и над средната стойност за страната, която е 72.1%. За периода 2010 – 2018 г. се наблюдава ръст от 48.5 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 152 519, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства с 1 821 души или с 1.2%. Увеличение се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ (6.1%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (4.8%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (3.8%). Намаление на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности – най-значително в „Добивна промишленост“ (10.8%) и „Други дейности“ (4.3%).