Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 216.5 хил., от които 121.2 хил. са мъже, а 95.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.5%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 54.2% (при 53.3% за страната), съответно 62.9% за мъжете и 46.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при жените има намаление с 2.0 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 2.7 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на шесто място след областите София (столица), Благоевград, Пловдив, Бургас и Стара Загора.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2018 г. намаляват с 4.6 хил., или с 2.9% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 154.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 16.6%, „Административни и спомагателни дейности” – с 10.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.9% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Варна са функционирали 366 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 26.8 хил., а на леглата – 63.5 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.5%, а на леглата в тях – с 3.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 779.4 хил., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 112.8 хил. са от български граждани, а 666.5 хил. – от чужденци.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2018 г. е 91, а новопостроените жилища в тях са 559. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 9 повече, или с 11.0%, докато жилищата в тях намаляват с 47, или със 7.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 69.2%, с тухлена – 26.4%, а с друга – 4.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 152 жилищни сгради с 914 жилища в тях и 132 499 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 593 кв. м РЗП и на 69 други сгради със 105 000 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.3%, броят на жилищата в тях – с 28.2%, а общата им застроена площ – с 9.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват със 17.9%, докато общата им застроена площ нараства с 55.9%.

Статистика на Европейските градове 2016 – Варна

Пълен текст в PDF файл

Urban Audit е проект на Европейската комисия, който се съфинансиране от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

Проектът започва пилотно през 1999 година. С пълен обхват Urban Audit се провежда през 2003 г. за петнайсетте държави – членки на Европейския съюз. През 2004 г. в изследването се включват десет нови държави членки плюс България, Румъния и Турция.

От 2010 г. Националният статистически институт осигурява информация за 18 града и 17 териториални образувания, съставени от 58 общини, формиращи техния хинтерланд, а през 2016 г. започна работа по следващия цикъл от проекта, имащ за цел да събере данни за 2015 – 2016 година.

 

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 70.4 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.5%, а на леглата в тях – също с 2.5%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 1 545.2 хил., или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като увеличение на нощувките (с 3.7%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 245.6 хил. са от български граждани, а 1 299.6 хил. – от чужденци.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Варна са регистрирани 3 382 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%. През годината са настъпили 758 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 776 души, тежко ранени са 206, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 0.8%. Леко ранените лица нарастват с 3.2%, докато тежко ранените и загиналите намаляват, съответно с 4.6 и 7.5%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. в област Варна са функционирали 455 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.7 хил., а на леглата – 70.7 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 3.2%, а на леглата в тях – с 2.2%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 1 537.7 хил., или с 0.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 1.0%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 215.9 хил. са от български граждани, а 1 321.8 хил. – от чужденци.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 210.2 хил., от които 119.7 хил. са мъже, а 90.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.4%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 52.6% (при 52.5% за страната), съответно 62.2% за мъжете и 43.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-нисък с 1.2 процентни пункта, като при жените има намаление с 3.5 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 1.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на осмо място след областите София (столица), Благоевград, София, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Добрич.