Население и демографски процеси в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Варна е 472 120 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 325 хил. души) и Пловдив (670 хил. души), и преди област Бургас (412 хил. души). В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 534 души, или с 0.1%.

Мъжете са 230 301 (48.8%), а жените – 241 819 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 050 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. в област Варна са функционирали 127 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 11.6 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 14.4%, а на леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 41.5 хил., или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27.2%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 28.5 хил. са от български граждани, а 13.0 хил. – от чужденци.

Изследване на доходите и условията на живот в област Варна

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Домакинства, участвали за първи път през 2017 г. в изследването сега ще участват за втори път, а тези, които са участвали за втори път през 2017 г. ще участват за трети път през 2018 г. и т.н. до 6-ти пореден път.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Игнатиево, Бяла, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Бенковски, Блъсково, Брестак, Булаир, Венелин, Генерал Кантарджиево, Генерал Киселово, Генерал Колево, Гроздьово, Доброплодно, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Житница, Здравец, Лопушна, Момчилово, Нова Шипка, Партизани, Петров дол, Приселци, Разделна, Рудник, Снежина, Стефан Караджа, Тръстиково и Цонево.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2016 г. са представили общо 33 193 нефинансови предприятия, в които са заети 148 108 лица. Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 33.5%, следван от „Професионални дейности и научни изследвания“ – 11.1% и „Операции с недвижими имоти“ – 10.4%.

Произведената продукция в областта през 2016 г. възлиза на 9 004 млн. лв., като е отчетен спад от 3.8% спрямо 2015 година. С най-голям обем на произведената продукция е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 25.5% от продукцията в областната икономика.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

  • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 223.4 хил., или 71.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.3 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 211.0 хил., от които 114.8 хил. са мъже, а 96.2 са жени. В сравнение с 2016 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.6%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 52.7%, съответно 59.5% за мъжете и 46.4% за жените.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През януари 2018 г. в област Варна са функционирали 127 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 12.4 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 16.5%, а на леглата в тях – с 1.2%.

Статистика на околната среда в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2016 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/ден. през 2015 г. на 94 л/ден. през 2016 година. През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. С най-голямо потребление са областите София (столица) – 127 л/чов./ден. и Бургас – 112 л/чов./ден., а с най-ниско – област Търговище – 69 л/чов./денонощие.

 

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 203.9 хил., от които 110.3 хил. са мъже, а 93.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.1%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 50.9% (при 52.3% за страната), съответно 57.1% за мъжете и 45.2% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 0.6 процентни пункта, като увеличението при жените е с 1.3 процентни пункта, а при мъжете е без промяна.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 92, а новопостроените жилища в тях са 454. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са със 7 по-малко, или със 7.1%, а жилищата в тях намаляват с 332, или с 42.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 72.8%, с тухлена – 25.0%, а с друга – 2.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Варна са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.5 хил., а на леглата – 14.1 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 15.3%, а на леглата в тях – с 1.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 55.2 хил., или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 44.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 34.8 хил. са от български граждани, а 20.4 хил. – от чужденци.