Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 92, а новопостроените жилища в тях са 454. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са със 7 по-малко, или със 7.1%, а жилищата в тях намаляват с 332, или с 42.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 72.8%, с тухлена – 25.0%, а с друга – 2.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Варна са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.5 хил., а на леглата – 14.1 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 15.3%, а на леглата в тях – с 1.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 55.2 хил., или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 44.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 34.8 хил. са от български граждани, а 20.4 хил. – от чужденци.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 116 жилищни сгради с 697 жилища в тях и 101 147 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 3 453 кв. м РЗП и на 77 други сгради с 64 628 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 24.7%, броят на жилищата в тях – със 7.2%, докато общата им застроена площ нараства с 2.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 3.8%, докато общата им застроена площ е повече с 38.6%.

Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2016 година

Пълне текст в PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2016 година е 6 089 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 2.2%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 12 879 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2016 година

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2016 г. възлизат на 1 785.2 млн. евро, което е с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 7.6% и съответно 75.7% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции областта заема второ място в страната след област София (столица) и преди областите Бургас и Пловдив.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. в област Варна са функционирали 146 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 12.8 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 16.8%, а на леглата в тях намалява с 1.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 52.8 хил., или с 28.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 37.8%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 35.5 хил. са от български граждани, а 17.4 хил. – от чужденци.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 951.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 3.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 270.8 млн. лв. и в промишления сектор – 232.4 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 52.9% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 127.7 млн. лв. и са с 1.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 865.2 млн. лв. като спрямо 2015 г. намаляват с 43.2%.

През 2016 г. приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 756.1 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 11.9%, а при нежилищните сгради – намаление с 43.1% спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Варна са функционирали 185 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 14.4 хил., а на леглата – 32.5 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.7%, а на леглата в тях – с 6.5%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 150 698, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява с 1 049 души или с 0.7%. Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (11.3%), „Строителство“ (7.5%) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.1%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително във „Финансови и застрахователни дейности“ (7.1%) и „Култура, спорт и развлечения“ (5.0%).