Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 475 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 1 122 извършени престъпления – от тях за 568 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 554 – с условно осъждане. Делата за 35 престъпления са завършили с прекратяване, за 48 – с оправдаване, а за 270 – с освобождаване от наказание.

През 2017 г. в област Варна обвиняеми са били 1 426 лица, от които:

 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 531 лица, или 37.2% от общия брой на обвиняемите;
 • условно осъдени са 543 (38.1%) лица;
 • освободени от наказателна отговорност са 271 (19.0%) лица;
 • оправдани са 45 обвиняеми лица (3.2%);
 • на 36 лица делата са прекратени (2.5%).

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 5 407 лв. и нараства с 5.7% спрямо 2016 година. За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.4 пъти.

През периода 2008 – 2017 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

 • Доходът от работна заплата в област Варна през 2017 г. е 2 959 лв. и се увеличава със 7.1% спрямо 2016 г. и 1.5 пъти в сравнение с 2008 година;
 • Доходите от пенсии през последната година са 1 638 лв. и нарастват с 9.9% спрямо 2016 г., или 2.3 пъти в сравнение с 2008 година;
 • Доходите от самостоятелна заетост през 2017 г. са 185 лв. и намаляват с 42.2% спрямо 2016 г. и с 13.1% спрямо 2008 година.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.7 хил., а на леглата – 49.8 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 3.2%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 368.1 хил., или с 33.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 35.8%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 60.2 хил. са от български граждани, а 307.9 хил. – от чужденци.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Получените данни позволяват изследване на бедността както на национално, така и на регионално ниво, като при изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност в област Варна e 378.58 лв. средно месечно на лице от домакинство, при 351.08 лв. за страната. Областта е на пето място, след областите Кърджали (29.1%), Сливен (28.2%), Шумен (25.8%) и Бургас (25.7%), с най-висок относителен дял на бедните – 25.6% от населението на областта са били под прага на бедност. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 0.8 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 26.0 и 25.2%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 23.4%, а относителният дял на бедното население намалява с един процентен пункт.

Издателска дейност в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Варна са издадени:

 • 304 книги с годишен тираж 61 хиляди;
 • 55 брошури с годишен тираж 14 хиляди;
 • 6 регионални вестника с годишен тираж 556 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 565 легла. В сравнение с края на 2016 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 3.0%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 6 с 1 952 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 76.1% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 29 до 1 284 легла.

Към 31.12.2017 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 –  за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация с 120 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 14.0 хил., а на леглата – 31.9 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.1%, а на леглата в тях – с 14.5%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 140.4 хил., или с 11.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 14.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 40.3 хил. са от български граждани, а 100.2 хил. – от чужденци.

Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.0 хил. жилищни сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2016 година. В градовете се намират 54.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.6%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 80.1 хил. или 80.1% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.4%, панелните – 1.6%, а сградите с друга конструкция – 12.9%.

Основни данни за културата в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Варна функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2017 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 171 хил. фондови единици и в сравнение с 2016 г. техният брой намалява с 3.9%. Цифровизирани са едва 2 521 фондови единици, което е с 557 повече в сравнение с предходната година.

Основни резултати от изследването на дейността на читалищата в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалищата на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Варна са 164, от тях 37 (22.6%) са в градовете, а 127 (77.4%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 11, или 7.2%, съответно с 4 (12.1%) в градовете и със 7 (5.8%) в селата. Членовете на читалищата са 14 619, като спрямо  2012 г. броят им намалява с 817, или с 5.3%.