Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 33 296 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 147 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: „Създаване и разпространение информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 40.5%, „Строителство“ – с 25.1% и „Култура, спорт и развлечение“ – 20.5%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор “Добивна промишленост“ – със 73.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 47.5 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 25.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 3.3 хиляди.

Коефициентът  на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 43.6% (при 53.3% за страната), съответно 42.9% за мъжете и 44.3% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и трето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост на двадесет и пето място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018г., като достигат 32.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“ – 11.9%, и „Образование“ – 8.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през септември 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През септември 2018 г. в област Ловеч са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла, от които 47 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 822, а на леглата 3 796. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 1 и броят на леглата в тях намалява с 1.4%. Спрямо септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се запазва същия, а леглата в тях намаляват – с 2.3%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 23 039 като 21 691 (94.1%) от тях са от български граждани, а 1 348 (5.9%) – от чужденци. Спрямо август 2018 г. нощувките намаляват с 32.3%. В сравнение със същия период на предходната година през септември 2018 г. реализираните нощувки намаляват с 0.6%.

 

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през второто тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

През второто  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 267 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 21 960 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 26.7%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с близо осем пъти.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 45.5 хил., от които 21.2 хил. са мъже, а 24.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9 хил., а спрямо  второто тримесечие на 2017 г. увеличението е с 1.2 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2017 година

 ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО

СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            Цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч през 2017 година

 

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ловеч достига 565 лева/дка. В сравнение с 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 9.7%. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено  в цената на  постоянно затревените площи – с 51.0% и нивите – с 8.6% ( табл. 1).

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през юни 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През юни 2018 г. в област Ловеч са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла, от които 45 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 832, а на леглата 3 811. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 2 и броят на леглата в тях се увеличава с 0.4%. Спрямо юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а леглата в тях намаляват – с 6.0%.

Издателска дейност в област Ловеч през 2017 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч през 2017 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 8 лечебни заведения за болнична помощ с 1 066 легла. В сравнение с предходната година има увеличение на лечебните заведения за болнична помощ с 1, и на броя легла – с 30.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2016 година техният брой се запазва. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.