Издателска дейност в област Ловеч през 2017 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч през 2017 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 8 лечебни заведения за болнична помощ с 1 066 легла. В сравнение с предходната година има увеличение на лечебните заведения за болнична помощ с 1, и на броя легла – с 30.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2016 година техният брой се запазва. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.

Детски ясли в област Ловеч през 2017 година

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

Към 31.12.2017 г. в област Ловеч функционират 14 яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 584 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта  намаляват с 61, или със 9.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през първото тримесечие на 2018 година

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ПЪРВОТО  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През първото  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 573 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), 3 административни сгради с 1 375 кв. м РЗП и на 13 други сгради с 2 558 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличават с 36.4%, а общата застроена площ – с 38.9%.  Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват със  78.7%, а разгънатата им застроена площ – с 85.3%.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ

И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. на отчет[1]  в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 243 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:

  • 76.5% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.5 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 206 (84.8%), а момичетата – 37, или 15.2%.
  • Учащи са 198 лица, или 85%.
  • В криминогенна среда са живели 87 (35.8%) малолетни и непълнолетни.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 55 малолетни и непълнолетни лица, или 22.6% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 25 лица (45.5%), поради навършване на 18-годишна възраст – 30 лица (54.5%).

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2017 година

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Ловеч е 126 961 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 261души (1.7 %).

Мъжете са 61 906 (48.8%), а жените – 65 055 или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.

 

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през месец февруари 2018 година

 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През февруари 2018 г. в област Ловеч са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла, от които 42 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата 3 710. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а на леглата в тях намаляват – с 2.5%. Спрямо февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се намалява с 1.4%, но леглата в тях се увеличават – с 0.5%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 432 като 17 024 (97.7%) от тях са от български граждани, а 408 (2.3%) – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките се увеличават с 5.1%. В сравнение със същия период на предходната година през февруари 2018 г. реализираните нощувки се увеличават – с 11.6%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Ловеч към 31.12.2016 година

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в предприятията от нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2016 г. възлизат на 139.1 млн. евро, което е с 5.6% по-малко в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.6% и съответно 27.2% от ПЧИ в рамките на Северозападен район.  По размер на чуждестранните инвестиции област Ловеч заема 17-то място в страната и второ в Северозападен район.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 128.3 млн. евро или 92.2% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в областта и в сравнение с 2015 г. те намаляват с 6.0%. Сектор „Производството на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ формира 75.3% от общия размер на ПЧИ в промишления сектор.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2016 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни в област Ловеч годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 5 543 нефинансови предприятия, или с 1.5% повече в сравнение с 2015 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.9% от общия брой предприятия. Сектор „Преработваща промишленост” отчита 13.2%, а в секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”  този дял е съответно 10.0% и 8.5%.

През 2016 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 991, със загуба приключват 846 и с нулев резултат 706 от всички предприятия в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през третото тримесечие на 2017 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2017 г. са 33.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.0% и „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети – 12.6%, със средна брутна месечна работна заплата съответно 842 и 608 лева.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.9 хил. или с 2.7% по-малко в сравнение с края на септември 2016 година.

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 805 лв., за август  – 789 лв., а за септември – 828 лева (фиг.1)Пълен текст в PDF файл