Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2019 г. намаляват с 3.4% спрямо края на декември 2018г., като достигат 31.4 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 4 033 кв. м РЗП.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Ловеч е 124 873 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 088 души (1.6 %). Мъжете са 60 836 (48.7%), а жените – 64 037 или на 1 000 мъже се падат 1 053 жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 6.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през януари 2019 година

            През януари 2019 г. в област Ловеч са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 с една и две звезди, 19 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 592, а на леглата 3 268. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 10, и броят на леглата в тях намалява с 7.1%. Спрямо януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 14.5%, а леглата в тях намаляват – с 14.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на септември 2018г., като достигат 32.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Образование“ – 9.1%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2017 година

1. Брой предприятия

По окончателни данни в област Ловеч годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 5 523 нефинансови предприятия, или с 0.4% намаляват в сравнение с 2016 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.7% от общия брой предприятия. Сектор „Преработваща промишленост” отчита 12.6%, а в секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”  този дял е съответно 10.2% и 8.5%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 33 296 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 147 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: „Създаване и разпространение информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 40.5%, „Строителство“ – с 25.1% и „Култура, спорт и развлечение“ – 20.5%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор “Добивна промишленост“ – със 73.3%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 47.5 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 25.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 3.3 хиляди.

Коефициентът  на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 43.6% (при 53.3% за страната), съответно 42.9% за мъжете и 44.3% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и трето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост на двадесет и пето място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018г., като достигат 32.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“ – 11.9%, и „Образование“ – 8.9%.