Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през месец февруари 2018 година

 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През февруари 2018 г. в област Ловеч са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла, от които 42 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата 3 710. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а на леглата в тях намаляват – с 2.5%. Спрямо февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се намалява с 1.4%, но леглата в тях се увеличават – с 0.5%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 432 като 17 024 (97.7%) от тях са от български граждани, а 408 (2.3%) – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките се увеличават с 5.1%. В сравнение със същия период на предходната година през февруари 2018 г. реализираните нощувки се увеличават – с 11.6%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Ловеч към 31.12.2016 година

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в предприятията от нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2016 г. възлизат на 139.1 млн. евро, което е с 5.6% по-малко в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.6% и съответно 27.2% от ПЧИ в рамките на Северозападен район.  По размер на чуждестранните инвестиции област Ловеч заема 17-то място в страната и второ в Северозападен район.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 128.3 млн. евро или 92.2% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в областта и в сравнение с 2015 г. те намаляват с 6.0%. Сектор „Производството на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ формира 75.3% от общия размер на ПЧИ в промишления сектор.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2016 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни в област Ловеч годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 5 543 нефинансови предприятия, или с 1.5% повече в сравнение с 2015 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.9% от общия брой предприятия. Сектор „Преработваща промишленост” отчита 13.2%, а в секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”  този дял е съответно 10.0% и 8.5%.

През 2016 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 991, със загуба приключват 846 и с нулев резултат 706 от всички предприятия в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през третото тримесечие на 2017 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2017 г. са 33.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.0% и „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети – 12.6%, със средна брутна месечна работна заплата съответно 842 и 608 лева.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.9 хил. или с 2.7% по-малко в сравнение с края на септември 2016 година.

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 805 лв., за август  – 789 лв., а за септември – 828 лева (фиг.1)Пълен текст в PDF файл

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през третото тримесечие на 2017 година

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 PDF файл

През третото  тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 19 жилища в тях и с 2 803 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 34 други сгради с 14 626 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и общата им застроена площ намаляват  с по 41.4%, а броят на жилищата – с 36.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 2.9%, а разгънатата им застроена площ – с 11.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през август 2017 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През август 2017 г. в област Ловеч са функционирали 80 места за настаняване с над 10 легла, от които 48 с една и две звезди, 28 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 946, а на леглата 4 165. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 3 и броят на леглата в тях се увеличава с 4.2%. Спрямо август 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.2%, а леглата в тях намаляват – с 1.9%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 40 034 като 38 265 (95.6%) от тях са от български граждани, а 1 769 (4.4%) – от чужденци. Спрямо юли 2017 г. нощувките се увеличават с 16.4%. В сравнение със същия период на предходната година през август 2017 г. реализираните нощувки се увеличават със 17.1%.

 

 

Дейност на местата за настаняване в област Lovech през юни 2017 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ЮНИ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл 

            През юни 2017 г. в област Ловеч са функционирали 76 места за настаняване с над 10 легла, от които 46 с една и две звезди, 26 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 916, а на леглата 4 056. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 1 и броят на леглата в тях се увеличава с 2.3%. Спрямо юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.8%, а леглата в тях намаляват – с 0.5%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 26 093 като 24 273 (93.0%) от тях са от български граждани, а 1 820 (7.0%) – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките се увеличават с 41.7%. В сравнение със същия период на предходната година през юни 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 27.4%.

 

 

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второ тримесечие на 2017 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2017 г. са 33.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 41.9% и „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети – 12.9%, със средна брутна месечна работна заплата съответно 843 и 618 лева.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.3 хил. или с 0.8% по-малко в сравнение с края на юни 2016 година.

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 811 лв., за май  – 829 лв., а за юни – 789 лева (фиг.1)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през второ тримесечие на 2017 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО   ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 PDF файл

През второто  тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 4 783 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 35 други сгради с 16 568 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава  със 163.6%, общата им застроена площ – със 118.5%, а броят на жилищата – със 76.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства  със  150.0%, а разгънатата им застроена площ – с 96.1%.

В сравнение с второто  тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава   с 81.3%, броят на жилищата в тях – с 20.0%, а разгънатата им застроена площ – с 41.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 84.2%, а  разгънатата им застроена площ  нараства   с 237.0%.

Издателска дейност в област Ловеч през 2016 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Издадени книги и брошури

През 2016 г. в област Ловеч са издадени 29 книги с тираж 9 хил. броя.

В сравнение с 2015 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 222.2%, но средният тираж на една книга за областта през 2016 г. намалява с 60.2% (310), като през предходната година е бил 778.