Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през второто тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

През второто  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 267 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 21 960 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 26.7%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с близо осем пъти.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 45.5 хил., от които 21.2 хил. са мъже, а 24.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9 хил., а спрямо  второто тримесечие на 2017 г. увеличението е с 1.2 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2017 година

 ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО

СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            Цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч през 2017 година

 

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ловеч достига 565 лева/дка. В сравнение с 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 9.7%. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено  в цената на  постоянно затревените площи – с 51.0% и нивите – с 8.6% ( табл. 1).

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през юни 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През юни 2018 г. в област Ловеч са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла, от които 45 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 832, а на леглата 3 811. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 2 и броят на леглата в тях се увеличава с 0.4%. Спрямо юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а леглата в тях намаляват – с 6.0%.

Издателска дейност в област Ловеч през 2017 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч през 2017 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 8 лечебни заведения за болнична помощ с 1 066 легла. В сравнение с предходната година има увеличение на лечебните заведения за болнична помощ с 1, и на броя легла – с 30.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2016 година техният брой се запазва. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.

Детски ясли в област Ловеч през 2017 година

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

Към 31.12.2017 г. в област Ловеч функционират 14 яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 584 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта  намаляват с 61, или със 9.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през първото тримесечие на 2018 година

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ПЪРВОТО  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През първото  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 573 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), 3 административни сгради с 1 375 кв. м РЗП и на 13 други сгради с 2 558 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличават с 36.4%, а общата застроена площ – с 38.9%.  Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват със  78.7%, а разгънатата им застроена площ – с 85.3%.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ

И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. на отчет[1]  в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 243 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:

  • 76.5% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.5 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 206 (84.8%), а момичетата – 37, или 15.2%.
  • Учащи са 198 лица, или 85%.
  • В криминогенна среда са живели 87 (35.8%) малолетни и непълнолетни.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 55 малолетни и непълнолетни лица, или 22.6% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 25 лица (45.5%), поради навършване на 18-годишна възраст – 30 лица (54.5%).

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2017 година

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Ловеч е 126 961 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 261души (1.7 %).

Мъжете са 61 906 (48.8%), а жените – 65 055 или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.