Население и демографски процеси в област Пловдив през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2018 г. могат да се отчетат положителния механичен прираст и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2018 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 668 334 души. В сравнение с предходната г населението е намаляло с 1 462 души, или с 0.2%.

В общия брой на населението жените са повече (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1081 жени.

Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 505 663 души, или 75.7% от населението на областта, а в селата – 162 671 души (24.3%).

Към края на 2018 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 21, или в 9.9% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2018 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.8% (139 057) от населението на областта. В сравнение с 2017 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.0 процентни пункта.