Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Бургас през 2017 година

През 2017 г. в област Бургас функционират 6 депа за битови отпадъци или с 1 повече спрямо 2016 година.