Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2017 г. възлизат на 474.4 млн. евро, което е с 1.8% по – малко в сравнение с 2016 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9% и съответно 3.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 245.1 млн. евро, с 6.3% повече в сравнение с 2016 година.

В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 135.4 млн. евро или с 8.9% по- малко от 2016 година. През 2017 г. тези две дейности заедно формират 80.2% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2016 г. с 1.7 процентни пункта.

И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 2.5% повече. Относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта нараства с 2.0 процентни пункта спрямо 2016 година.