Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 430 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява със 328 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (11.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.8%), и „Финансови и застрахователни дейности” (2.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” (11.2%).