Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 266.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 33.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 597.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 275.2 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 68.9% от общия обем разходи за ДМА.