Използване на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Кюстендил през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 59.8% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира спад от 5.8 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2008-2018 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти (фиг. 1).
През 2018 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите София, Кюстендил, Видин и Ямбол, а с най-висок – Кърджали, София (столица), Варна, Добрич, Сливен и Пловдив (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.
През текущата година в област Кюстендил 47.5% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано намаление от 4.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 48.1 и 46.9%.