Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2018 г. намаляват с 2.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 28.4 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.4 и 14.6%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3% (до 7.2 хил.), а в частния сектор с 3.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.2% по-малко в сравнение с края на септември 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Други дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 783 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Култура,спорт и развлечения” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 905 лв., а за частния – 741 лева.