Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. са приключили делата за 494 извършени пресъпления. Делата за 140 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 258 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 84 – с освобождаване от наказание.
През 2017 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 398 извършени престъпления в област Перник, което е с 26.7% по-малко в сравнение с 2016 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 487, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 143 лица или 29.4% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 249 лица, или 51.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 83 лица, или 17.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 10 обвиняеми лица (2.1%);
• на 2 лица (0.4%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 392, като в сравнение с 2016 г. намалява с 27.0%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 11, или 2.8% от всички осъдени.