Основни резултати от изследването на дейността на читалищата в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища (ЗНЧ).

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Добрич са 121, от тях 13 (10.7%) са в градовете, а 108 (89.3%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 19.8%, съответно с 3 (30.0%) в градовете и със 17 (18.7%) в селата. Членовете на читалищата са 7 758, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 1 950, или с 33.6%.