ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 288 жилища в тях и с  38 888 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 45 други сгради с 25 863 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 30.0%, броят на жилищата в тях – с над седем пъти, а разгънатата им застроена площ – с близо шест пъти. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление на броя с 2.2% и нарастване на общата им застроена площ – със 141.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намалява с 51.9%, но броят на жилищата в тях се увеличава със 121.5%, а разгънатата им застроена площ – със 119.1%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава със 7.1%,  докато общата им застроена площ намалява с 23.0%.

През второто тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 381 жилища в тях и с 46 851 кв. м обща застроена площ, и на 33 други сгради с 15 748 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 130.8%,  жилищата в тях  – с 28 пъти и общата им застроена площ – със 17 пъти. Броят на започнатите други сгради нараства със 73.7%, а тяхната РЗП –  с 214.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват със 150.0%, жилищата в тях – с близо 31 пъти, а разгънатата им застроена площ – с 15 пъти. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с  65.0%, а общата им застроена площ намалява с 35.5%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.