Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 318 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 306 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2017 г. са 451. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 114 лица или 25.3% от общия брой на обвиняемите, на 192 лица – с условно осъждане (42.6%), 139 лица са освободени от наказание (30.8%), а 5 лица са оправдани (1.1%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2017 г. са 306. От тях 7 лица са непълнолетни.

 

През 2017 г. коефициентът на криминална активност за областта е 316 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (421) с 24.9%.