Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2015 – 2017 година

PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя нараства с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.0 година по-висока от средната за страната – 74.8 години.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.2 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 79.5 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.1 и 0.9 години.
В периода между 2008 и 2017 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Благоевград е нараснала с 1.9 години. При жените тя се увеличила с 1.9 години, а при мъжете – с 1.8 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2007 – 2009 г. и 2008 – 2010 г. – 7.4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 г. – 6.6 години в полза на жените (табл.1).