Детски ясли в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Варна функционират 42 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 092 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли нараства с 59, или с 2.9%.

В градовете детските ясли са 39 с 2 025 места, а в селата – 3 с 67 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в област Варна е 15.5%, като за страната тя е 16.9%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Благоевград и София (столица), съответно 24.8, 23.1 и 21.3 (на 100 деца).