НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декемрври 2017 г. са 26.5 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.6%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 3.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2017 г. в обществения сектор са 7.7 хиляди, а в частния – 18.7 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1%, а в частния сектор –  с 1.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4%, а в частния се увеличават с 6.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на 2017 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.8% и „Образование” – 10.2%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 4.2% спрямо същия период на 2016 г. и достига 902 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено намаление с 1.8%. В обществения сектор получават средно 915 лв., а в частния – 897 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти” и „Професионални дейности и научни изследвания“.

По размер на средната заплата, през четвъртото тримесечие на 2017 г., област Разград е на 9-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1476 лв., Варна – 1062 лв. и Стара Загора – 1060 лв., а най-ниско във Видин – 693 лв., Благоевград – 733 лв. и Кюстендил – 760 лв.

 

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.