Брутен вътрешен продукт за област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Перник през 2016 година е 859 млн. лв. Това нарежда областта на 26 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 13.0%. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 6 895 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Перник се увеличава в сравнение с 2015 г. с 12.8% и възлиза на 741 млн.лв. Създадената в областта БДС е 0.9% от общата за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 454 млн. лв. и представлява 61.3% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял намалява с 3.7 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 241 млн. лв. и представлява 32.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 г. нейният относителен се увеличава с 4.6%.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 6.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 46 млн. лв., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 година.