ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 86 жилища в тях и с 12 028 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 22 040 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, броят на жилищата в тях – с 40.7%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 32.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване на броя с 40.0% и на общата им застроена площ – със 75.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта е без промяна, жилищата в тях се увеличават с 34.4%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 0.5%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж намаляват  с 35.2%,  а общата им застроена площ – с 26.0%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 14 жилищни сгради с 15 жилища в тях и с 2 299 кв. м обща застроена площ, и на 10 други сгради с 6 107 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 53.3%, жилищата в тях – със 75.8%, а общата им застроена площ – със 76.2%. Броят на започнатите други сгради също бележи спад с 61.5%, а тяхната РЗП – с 54.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 6.7%, жилищата в тях – с 89.4%, а разгънатата им застроена площ – с 85.6%. При броя на започнатите други видове сгради също е регистриран спад с 61.5%, а при общата им застроена площ – със 77.9%.

 

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.