Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лева.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева.