Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2017 г. в област Благоевград

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 63.3% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната. За областта е регистрирано намаление от 0.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За седемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 21.0 процентни пункта.
През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Шумен (77.9%), а с най-нисък – Монтана (51.5%). По този показател област Благоевград заема шестнадесето място сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2017 г. е 61.3%, като спрямо предходната година е отбелязан растеж от 4.3 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 62.5%, докато за жените той е 60.2%. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от общия за страната по пол, съответно с 0.5 и 0.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 98.4% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 16.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 75.5%.