ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 11 469 нефинансови предприятия от област Русе, или с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 7 416 млн. лв. и е произведена продукция за 4 574 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2016 г. техният относителен дял достига съответно 83.8% от общия брой предприятия, 80.2% от обема на нетните приходи и 81.8% от произведената продукция за областта.

Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 2016 г. с обща печалба от 461 млн. лева. Положителен финансов резултат са отчели 8 236 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1 915, а тези с нулев резултат – 1 318. В отделните общини на областта делът на предприятията, приключили годината с печалба, се движи между 67.7% за община Борово и 81.4% – за община Бяла.

През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 501, или 91.6% от всички нефинансови предприятия. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 786 млн. лв., или 17.2% от общия обем за областта, като е отчетен спад от 7.6% спрямо 2015 година. В микропредприятията работят 30.1% от заетите лица, като средният брой заети е 2 лица. Предприятията от тази група приключват 2016 г. с обща печалба в размер на 147 млн. лева. На територията на община Русе се намират 83.8% от микропредприятията в областта. Генерираната продукция е 82.3% от общо произведената в тази група за 2016 г., заетите лица съставляват 83.0% от общия брой на заетите в микропредприятията в област Русе, а реализираната печалба е в размер на 118 млн. лева.

Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 777. В тях е произведена продукция по текущи цени за 844 млн. лв., или с 0.7% по-малко от 2015 г., и работят 23.9% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2016 г. с положителен финансов резултат от 94 млн. лева. Средният брой заети в малките предприятия за областта е 20 лица. В община Русе през 2016 г. са ситуирани 82.0% от работещите малки предприятия в областта, произведената продукция има относителен дял 75.3% от общо произведената за тази група предприятия, а заетите лица са 80.5% от общия брой на заетите в малките предприятия в област Русе. Генерираната печалба за 2016 г. е в размер на 72 млн. лева.

Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 35.3% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 27.2% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 60 млн. лева. Средният брой заети лица на едно предприятие за областта е 106. В община Русе през 2016 г. делът на произведената продукция достига 78.8%, като тук упражняват трудова дейност 9 от всеки десет лица, заети в тази група предприятия на територията на област Русе.

Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 29.1% от общо произведената продукция, генерират 18.0 на сто от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.8% от всички заети лица в икономиката на област Русе.

В област Русе индустриалния сектор . формира най-голям дял от произведената продукция – 52.0% от общия обем и в него работят 45.5% от общия брой на заетите в областната икономика. Икономически сектор „Услуги” има най-съществен принос в реализираните нетни приходи от продажби” – 63.0% от тези за областта. В сектора работят 48.7% от всички заети лица.

През 2016 г. на територията на област Русе най-голям е броят на предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 4 196, или 36.6% от общия брой. Тези предприятия реализират нетни приходи от продажби в размер на 3 725 млн. лв. или 50.2% от общия обем за областта . В тях е произведена 19.9% от общата продукция и се труди всяко пето лице, ангажирано в областната икономика. В сравнение с 2015 г. броят на предприятията в тази икономическа дейност намалява с 1.3%, а броят на заетите лица се увеличава със 7.9%. Същевременно произведената продукция нараства с 51.7%, а приходите от продажби бележат ръст от 25.9%. На територията на община Русе се намират 84.7% от търговските предприятия; Те генерират 76.8% от нетните приходи от продажби и формират 87.5% от общия брой на заетите в търговския сектор за областта.

Икономически активните предприятия от преработващата промишленост през 2016 г. са 1 215. Произведената от тях продукция е в размер на 1 974 млн. лв., или 43.2% от общо произведената в областта. Нетните приходи от продажби са 26.9% от общите приходи за областта. В сектора работят 37.3% от заетите лица в област Русе.

В сравнение с 2015 г. броят на предприятията от преработващата промишленост не се променя , но заетите лица намаляват с 2.2%, произведената продукция – с 3.2%, а реализираните нетни приходи от продажби – с 10.1%.

През 2016 г. предприятията от преработващата промишленост в община Русе представляват 86.7% от тези за областта. Техният дял в общо произведената продукция за тази икономическа дейност за областта достига 92.8%, а заетите лица са съответно 91.2%й.

Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. Произведената от тях продукция за 2016 г. възлиза на 256 млн. лв., реализираните нетни приходи от продажби са в размер на 255 млн. лв. и в тях работят 32.9% от общия брой на заетите лица в преработващата промишленост.

 

Методологични бележки

 Обхват и източници на информация – обект на изследване са нефинансовите предприятия на територията на областта, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

            Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.