Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 311 нефинансови предприятия от област Перник, или с 3.0% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 4 958 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 289, а на средните (от 50 до 249 заети) е 55. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 9. роизведената продукция в област Перник през 2016 г. възлиза на 1 469 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 60.6% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Перник са реализирали приходи от дейността в размер на 2 155 млн. лева. Отчетено е намаление от 5.7% спрямо предходната година. Разходите за дейността възлизат на 2 101 млн. лв., което е със 7.3% по-малко в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 1 975 млн. лв., като е отчетено намаление с 1.3% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.3%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 28.8 и 4.2%.