Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 162.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 2.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 83.3 млн. лв., или с 50.5% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 20.4 млн. лв., или с 32.9% по-малко в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 64.0% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 12.4 процентни пункта. В сектора Операции с недвижими имоти инвестициите в ДМА са 27.4 млн. лева, или с 34.9% повече в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за земя нараства с 5.7 пункта в сравнение с предходната година и достига 16.9%, а делът на разходите за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.6 пункта, и е 44.0%. Същевременно намаляват направените други разходи с 6.0 пункта и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 4.0 пункта, които формират съответно 8.5 и 20.5% от общия обем инвестиции в ДМА.