Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2016 г. възлизат на 186.6 млн. евро, което е с 4.3% повече в сравнение с 2015 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема четиринадесето място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 110.1 млн. евро, с 2.0% по-малко в сравнение с 2015 година. В предприятията от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани – 72.1 млн. евро или с 16.0% повече от 2015 година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 97.6% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 година с 0.1 процентни пункта.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Перник, като в сравнение с предходната година те са с 3.8% повече. Относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта намалява с 0.4 процентни пункта спрямо 2015 година.