Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2017 г. показват, че 67.9% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно страната 67.3%, като е отбелязан ръст от 10.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област Перник се нарежда на 7-мо място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%, София-столица – 75.6%, а най-малък в област Монтана – 51.5%.
През текущата година 57.7% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 3.2 процентни пункта.
През 2017 г. 60.9% от мъжете и 54.5% от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с – 2.1 и 6.3 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 83.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 14.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 58.3%.