ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 57.6% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава спад на този показател от 6.7 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 22-ро място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Шумен – 77.9%, а най-нисък в област Монтана – 51.5%.

През текущата година 58.7% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 61.9% за страната. В сравнение с 2016 г. този показател за област Разград нараства с 4.9 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 75.0%, а най-нисък в област Търговище – 42.8%.

В област Разград жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 59.3 и 58.1%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование  – докато 86.7% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то едва 40.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2017 г. само 9.0% от лицата в област Разград използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация, при средно 20.7% за страната. По този показател област Разград заема последно място сред всички области.

 

Методологични бележки

 

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдението са всички обикновени домакинства и лицата на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2017 г. в страната са анкетирани 4 194 обикновени домакинства, избрани на случаен принцип и 9 271 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на компютри и интернет от домакинствата и лицата, социални медии, електронно правителство, електронна търговия, е-умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2017 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в информационна система „Инфостат“.