Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2018 г. намаляват с 3.6 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 150.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 23.1%, „Други дейности” – с 10.7% и „Административни и спомагателни дейности” – със 7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.5% е регистрирано в дейност „Строителство”.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.0 хил., като 27.7 хил. са мъже и 21.4 хил. са жени.

Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2017 година е 1 034 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се увеличава със 1.9%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2018 г. намаляват с 2.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 59.3 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1% (13.1 хиляди), а в частния сектор намаляват с 2.3% (46.2 хиляди) през четвъртото  тримесечие на 2018 година.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.9% или с 1.7 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.5%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 4.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. за област Пазарджик е 887 лв., за ноември – 907 лв., и за декември – 946 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.1% и достига 913 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 050 лв., а за частния – 874 лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 5.9% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2018 година

По данни на Националния статистически институт през декември 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 911, а на леглата – 3 550.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2018 г. намаляват с 9.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат до 111.3 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2018 г. са 29.8 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.6%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 131.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 3.6%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 59.8 млн. лв., което е с 21.2% по-малко от 2016 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 40.2 млн. лв., или с 6.9% повече в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези сектори заедно формират 75.9% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. със 7.2 процентни пункта. Следващ по обем на направените инвестиции в ДМА е секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.8 млн. лв.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 008, а на леглата – 4 430. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях – с 1.3%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г. е 49 577, или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.9% от тях са осъществени от български граждани и 4.1% – от чужди. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 12.2%, следвани от Израел – 9.9% и бившата югославска република Македония – 9.4%.