Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Бургас са функционирали 115 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.3 хил., а на леглата – 27.4 хиляди.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. са 3 853.2 хил., или със 7.8% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 852, а на леглата – 3 456.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. достигат 1 300 633 лв., или с 5.4% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 150 698, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява с 1 049 души или с 0.7%. Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (11.3%), „Строителство“ (7.5%) и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.1%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително във „Финансови и застрахователни дейности“ (7.1%) и „Култура, спорт и развлечения“ (5.0%).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 71.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година в област Силистра 55.7% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта. Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 39 места за настаняване с общ капацитет 1 691 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 14 245, като от тях 9 698 са от български граждани, а 4 547 – от чужденци. В сравнение с деветия месец на 2017 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки със 7.7%, като тези от български граждани нарастват с 18.9%, а от чужденци намаляват с 10.4%. Спрямо октомври 2016 г. нощувките бележат увеличение с 12.6%, като при гостите от страната то е с 9.2%, а при чуждестранните туристи – с 20.6%. През октомври 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 50.7% от всички нощувки на български граждани и 31.8% от тези на чужденци.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2017 г. показват, че 60.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната.
Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 14.5% за областта, при 20.7% средно за страната.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2017 г.  изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.4%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 9.5 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това увеличение нарежда област Велико Търново на 12-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2016 г. областта е била на 21-во място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 33.6% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата за 2017 г. в област Русе показват, че 73.0% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната. За областта е отбелязан растеж от 0.5 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-нисък от регистрирания за страната – 3.8 пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на четвърто място в страната след областите Шумен, Пловдив и София (столица). Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2017 г. в област Шумен са анкетирани 104 обикновени домакинства и 220 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от единадесет населени места – 4 града и 7 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2017 г. 77.9% от домакинствата в област Шумен (67.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011-2017 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 44.2 процентни пункта.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Хасково през 2017 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Хасково показват, че през 2017 г. 66.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 0.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 67.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 13-то място в страната.

През 2017 г. 58.3% от населението в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 0.6 проценти пункта.