Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кюстендил през 2015 година е 924 млн. лв. Това нарежда областта на 23-то място в страната. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил със 7.0%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 274 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – областите Силистра и Сливен, съответно с 5 933 и 5 921 лева.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) в област Кюстендил през 2015 г. възлиза на 798 млн.лв., което е с 6.6% повече спрямо 2014 година. БДС за областта представлява 1.0% от общо генерираната добавена стойност за страната.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 429 млн. лв. и представлява 53.7% от общата БДС за областта. В сравнение с 2014 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 3.2 процентни пункта.
Индустриалният сектор увеличава своя обем и относителен дял в БДС за областта. През 2015 г. са реализирани 283 млн. лв. или 35.5% , което е с 0.3 процентни пункта повече спрямо 2014 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 86 млн. лева. Спрямо 2014 г. бележи увеличение с 2.9 процентни пункта.
В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2015 г., е 4.8%, този на индустриалния сектор е 27.9%, а в сферата на услугите е създадена 67.3% от брутната добавена стойност в страната.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2016 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 50.4 хил., или 65.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта и достига 65.5%, като при жените е регистрирано увеличение с 1.6 процентни пункта, а при мъжете е регистрирано намаление с 1.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 43.9 хил., или 43.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград. Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 56.2 хил., или 70.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 50.0 хил., или 45.5% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.9%, съответно 61.4% за мъжете и 62.5% за жените. В сравнение с 2015 г. този коефициент навалява с 0.6 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 15 – 24 години с 6.9 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 0.6 процентни пункта.
• Безработните лица в област Перник са 7.0 хиляди.
• Коефициентът на безработица се намалява с 1.6 процентни пункта (при 1.5 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2015 г. и достига 12.4%. При мъжете коефициентът на безработица е 14.2%, а при жените – 10.4%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 23.3 хил., от които 11.7 хил. са мъже. и 11.7 хил. – жени. В сравнение с 2015 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група се увеличават с 5.0%, съответно 9.3% за мъжете и 1.7% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 11.4 хил., като коефициентът на заетост е 70.8%. В сравнение с 2015 г. този коефициент се намалява с 1.3 процентни пункта.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Монтана през четвъртото тримесечие на 2016 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF
През четвъртото тримесечие на 2016 г. общия брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Монтана е 46.3 хил., от които 25.8 хил. са мъже, а 20.4 хил. жени.
Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 39.6% (при
49.2% за страната). Той е съответно 45.7% за мъжете и 33.9% за жените. По този показател
област Монтана се нарежда на едно от последните места в страната, като след нея са само
областите Силистра, Враца и Ловеч.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица в област

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2015 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2016г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 62.3 хил., мъжете – 34.3 хил., жените – 28.0 хил. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  3.1 процентни пункта и достига 57.9% от населението.

Общият брой на заетите лица e 54.8 хил., или 37.2% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 15.3 хил. са с висше образование, 33.1хил. – със средно и 6.3 хил. – с основно и по-ниско образование.  Спрямо 2015г. се наблюдава увеличение само при заетите с основно и по-ниско образование с 0.4%, а при тези с висше и средно образование има намаление  съответно с 1.8% и 0.2% .

Дейност на местата за настаняване през януари 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През януари 2017 г. в област Шумен са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 678, а на леглата – 1 385. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 15.4%, а броят на леглата в тях намалява с 2.1%.

През месец януари 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвърто тримесечие на 2016 година

PDF

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 130.4 хил., от които 71.4 хил. са мъже и 59.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 47.6% (при 49.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.2 процентни пункта. При мъжете този коефициент е 54.4% , а при жените – 41.2% .

През четвъртото тримесечие на 2016 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 129.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.1% (68.2% за мъжете и 57.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.5 процентни пункта.

 

Дейност на местата за настаняване през месец януари 2017 година в област Стара Загора

PDF

През януари 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 858, а на леглата – 3 545. В сравнение с януари 2016 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 3.8%, а на леглата в тях се увеличава с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г. в област Стара Загора, е 19 475, или с 9.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 10.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2017 г. са 7 827, или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на 2016 година. От всички пренощували лица 86.9% са българи, като по-голямата част от тях (59.8%) са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 026 като 83.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

.

 

 

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

За област Варна в Националния статистически институт годишен отчет за дейността през 2015 г. са представили общо 32 509 нефинансови предприятия, в които са заети 145 883 лица. Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 33.7%, следван от „Професионални дейности и научни изследвания“ – 11.0% и „Операции с недвижими имоти“ – 10.5%.

Произведената продукция в областта през 2015 г. възлиза на 9 355.3 млн. лв., като е отчетен ръст от 7.7% спрямо 2014 година. С най-голям обем на произведената продукция е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 25.2% от продукцията в областната икономика.

 

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през януари 2017 година

PDF файл
 

През януари 2017 г. в Софийска област са функционирали 96 места за настаняване с общо 7 920 броя легла. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 20.0%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 35.9%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 12.5%). Броят на местата за настаняване от категория 3 звезди през януари 2017 г. остава същият като този през същия месец на предходната година.
Реализираните приходи от нощувки през януари 2017 г. са над 6 000.5 хил. лв., като 28.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с януари 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 31.0%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 15.9%, а тези на чужденци – с 38.0%.
През януари 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 4.0% по-малко, но реализираните от тях нощувки са се увеличили с 1.2%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те са с 20.7% повече. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 14.0%, реализирали са с 18.6% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 49.5% повече.