Места за настаняване в Софийска област през януари 2018 година

PDF файл
 

През януари 2018 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 934 броя легла. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 2.1%, като е намалял броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди с 1.9% и от категория 3 звезди – с 4.2%.
Реализираните приходи от нощувки през януари 2018 г. са над 6 496 хил. лв., като 27.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с януари 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 8.3%, като приходите от нощувки на български граждани са с 5.5% повече, а тези на чужденци – с 9.3%.
През януари 2018 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 20.8 % по-малко, реализираните от тях нощувки са намалели с 14.9 % и съответно и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс са по-малко с 3.6%. В сравнение със същия месец на 2017 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са с 3.4% по-малко, реализирали са с 1.4% повече нощувки, а приходите от тях са се увеличили с 11.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 55.3 хил.души.
През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 56.7 хил. души

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през януари 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през януари 2018 г. са 174 210 лв. и са се увеличили с 29.1% спрямо януари 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 84.7 хил., или 74.7% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Общият брой на заетите лица достига 73.8 хил., или 49.5% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.1 хил., от които 40.0 хил. (56.3%) мъже, а 31.1 хил. (43.7%) жени. В посочения възрастов интервал най-голям е делът на заетите в граници от 35 до 44 години – 27.0%, а най-нисък във възрастта от 15 до 24 години – 6.5%.

Наблюдение на работната сила в С офийска област през четвърто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2017 г. е 49.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.1 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 100.3 хил., от които 56.5 хил. са мъже и 43.9 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства със 17.9 %, като с 14.4 % нараства броят на мъжете и с 23.0 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2017 г. е 67.7 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. нараства с 11.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2017 г. в Софийска област са 99.7 хил., като 56.2 хил. от тях са мъже и 43.6 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 18.3%, като броят на заетите мъже намалява с 14.7%, а този на жените – с 23.5 %.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

 • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 223.4 хил., или 71.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.3 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 211.0 хил., от които 114.8 хил. са мъже, а 96.2 са жени. В сравнение с 2016 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.6%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 52.7%, съответно 59.5% за мъжете и 46.4% за жените.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

 • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 320.3 хил., или 73.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава със 7.1 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 316.9 хил., или 55.4% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 305.0 хил., като в сравнение с 2016 г. се увеличават с 12.2%.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.1% (73.9% за мъжете и 66.2% за жените), или с 8.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.2%, и е със 7.0 процентни пункта по – висок в сравнение с 2016 година.
 • Безработните лица са 15.6 хиляди..
 • Коефициентът на безработица намалява с 2.0 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 4.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2017 година

PDF_файл

 • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 100.0 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.7 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 96.7 хил., или 48.6% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.2 хиляди.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 64.3% (68.9% за мъжете и 59.3% за жените) и e с 0.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

57.4%, или с 3.3 процентни пункта по – висок в сравнение с 2016 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2017 г. намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 27.4 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в дванадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” – с 27.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” с 26.1% и „Култура, спорт и развлечения” – с 11.7%. Увеличение се наблюдава в пет икономически дейности, като най-голямо е в „Преработваща промишленост”, „ Други дейности” и „Строителство”.