Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на юни 2018 г. и достигат 31.5 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 2.7%, а в обществения сектор се наблюдава увеличение с 1.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 13.1%, „Строителство” – с 12.8%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 9.6% и „Преработваща промишленост” – с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 2.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 2.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.2 и 10.6%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 4.2%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2018 г. е 837 лв., за август – 816 лв. и за септември – 872 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 104.7 хиляди.
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2018 г. е 1 076 лв., за август – 1 066 лв. и за септември – 1 146 лева.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2018 г. е 1, a новопостроените жилища са 17. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 5 по- малко, а жилищата в тях са без промяна.

Преобладават новопостроените жилища с три стаи (58.8%), а тези с две стаи са 35.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 100.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2018 г. са 30.9 хиляди.
Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2018 г. е 900 лв., за август – 890 лв., и за септември – 911 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2018 г. намаляват спрямо края на юни 2018 г. с 2.1% и достигат 29.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.2 и 17.1%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0% (до 6.4 хил.), а в частния сектор – с 6.7% (до 22.6 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.5 хил., или с 5.4% повече в сравнение с края на септември 2017 година.

През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 1.8%, като достига 871 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 940 лв., а за частния – 851 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 12.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 5.7%, а в частния сектор – с 15.5%.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини(ДГ) с общо 559 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2016 г. местата в детските ясли в областта се намаляват с 27 или с 4.6%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2018 г. намаляват с 1.6% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 60.5 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.4% (като достигат 13.2 хиляди), а в частния сектор намаляват с 2.4% (достигат 47.2 хиляди) през третото  тримесечие на 2018 година.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.0% или с 1.8 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 3.0%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с  2.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. за област Пазарджик е 878 лв., за август – 845 лв., и за септември – 908 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.1% и достига 877 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 987 лв., а за частния – 846 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.8% в сравнение с третото тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в област Бургас са функционирали 581 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през септември 2018 г. са 67 370.2 хил., или със 7.1% повече в сравнение със септември 2017 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2018 г. намаляват с 4.6 хил., или с 2.9% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 154.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 16.6%, „Административни и спомагателни дейности” – с 10.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.9% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.