Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2015 година

PDF файл
 

За Софийска област в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 9 560 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 8 862 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 1 743 млн. лв. и са заети 55 308 лица.
Предприятията от преработващата промишленост са с най-голям дял от реализираните през 2015 г. в Софийска област приходи от дейността (64.7%), като заетите в тях са 37.0% от заетите в областта.
92.3% от предприятията в Софийска област са микро предприятия с численост на персонала до 9 заети, 6.3% са малки предприятия с персонал от 10 до 49 заети, 1.2% са средни предприятия с персонал от 50 до 249 заети и само 0.2% от предприятията са големи с персонал над 250 заети. Въпреки че са най-малко като дял, големите предприятия реализират 70.9% от приходите от дейсността и в тях са заети 29.2% от заетите лица в областта.
За Софийска област в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 9 560 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 8 862 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 1 743 млн. лв. и са заети 55 308 лица.
Предприятията от преработващата промишленост са с най-голям дял от реализираните през 2015 г. в Софийска област приходи от дейността (64.7%), като заетите в тях са 37.0% от заетите в областта.
92.3% от предприятията в Софийска област са микро предприятия с численост на персонала до 9 заети, 6.3% са малки предприятия с персонал от 10 до 49 заети, 1.2% са средни предприятия с персонал от 50 до 249 заети и само 0.2% от предприятията са големи с персонал над 250 заети. Въпреки че са най-малко като дял, големите предприятия реализират 70.9% от приходите от дейсността и в тях са заети 29.2% от заетите лица в областта.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2015 г. в област Шумен преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор възлизат на 103.3 млн. евро, което е с 1.5% по-малко в сравнение с 2014 година.

Най-голям е обемът на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността, който е 74.9 млн. евро и в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 5.0 млн. евро. През 2015 г. тези дейности заедно формират 77.4% от общия обем на ПЧИ. Спрямо предходната година в промишлеността се наблюдава понижаване на ПЧИ с 6.2%, а в сектора на услугите – увеличение с 50.0%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2015 година

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2015 г. възлизат на 1 761.0 млн. евро, което е с 4.9% повече в сравнение с 2014 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 7.6% и съответно 77.5% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции областта заема второ място в страната след област София (столица) и преди областите Бургас и Пловдив.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2015 година

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ

АКТИВИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ  2015 ГОДИНА

 

 Пълен текст в PDF файл

 

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2015 г. във всички сектори на икономиката са 320.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 15.8%.                         

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 159.1 млн. лв.- 49.7%, и в сектора селско стопанство – 72.2 млн. лева или 22.6%. През 2015 г. тези сектори заедно формират 72.2% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо намалява с 6.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство“ инвестициите в ДМА  достигат  40.1 млн. лева, или с 46.5%  повече в сравнение с 2014 година.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 5.4 пунктa в сравнение с предходната година и достига 55.9%. Нарастват и извършените разходи за придобиване на сгради, строителни съорежения и конструкции – с 1.9 пункта, които формират 22.2% от общия обем на направените инвестиции. Същевременно  намаляват вложените средства за закупуване на земя с 0.4 пункта, като относителният им  дял е 5.0% от общия обем на направените инвестиции.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

За област Кюстендил в Националния статистически институт годишен отчет за дейността през 2015 г. са представили общо 5 501 нефинансови предприятия, или с 2.7% по-малко в сравнение с 2014 година. Най-голяма е групата на микро предприятията, с персонал до 9 заети – 5 146 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 286, а на средните (50 – 249 заети) е 59. Големите предприятия с над 250 заети са 10.
Произведената продукция в област Кюстендил през 2015 г. възлиза на 1 444 млн. лв., като е отчетен ръст от 14.2% спрямо 2014 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 41.0% от произведената продукция.
През 2015 година активните предприятия в област Кюстендил са реализирали приходи от дейността в размер на 1 902 млн. лева. Отчетен е ръст от 5.4% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 1 809 млн. лв., което е с 3.1% повече в сравнение с 2014 година.
Нетните приходи от продажби в област Кюстендил достигат 1 775 млн. лв., като е отчетено увеличение с 6.3% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 43.8%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 25.3 и 16.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през месец ноември 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл.
През ноември 2016 г. в област Видин са функционирали 25 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 452, а на леглата – 813.
Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2016 г., е 3 829, или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 5.5%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 66.9% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – с 50.1%, следват Сърбия – с 6.7%, Италия – с 6.1% и Обединеното кралство – с 5.5%.
Пренощувалите лица през ноември 2016 г. се увеличават с 12.9% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 2 773. Те са реализирали средно по 1.4 нощувки. От всички пренощували лица 86.9% са българи, които са реализирали средно по 1.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 363 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 17.4% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 2.4 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2015 г. възлизат на 446.4 млн. евро, което е със 16.0% повече в сравнение с 2014 година(Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9%. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 199.9 млн. евро, с 24.2% повече в сравнение с 2014 година. В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 145.5 млн. евро или с 0.5% повече от 2014 година. През 2015 г. тези две дейности заедно формират 77.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 г. с 2.1 процентни пункта.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 22.0% повече. Oтносителният дял на инвестициите спрямо общия размер за областта се увеличава с 1.9 процентни пункта спрямо 2014 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2016 година

PDF

През ноември 2016 г. в област Бургас са функционирали 86 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на леглата в тях са 6.3 хиляди. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а на леглата в тях е увеличен – с 3.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2016 г., е 26.1 хил., или с 3.8% по – малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на нощувките (с 29.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 7.9%.

През ноември 2016 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 52.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.5% от нощувките на български граждани и 19.5% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.3 и 28.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2016 г. се увеличават с 2.4% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 12.7 хиляди. От всички пренощували лица 82.4% са българи, като по-голямата част от тях ( 52.4%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2.2 хил., като 56.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2015 година

PDF_файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор на областната икономика към 31.12.2015 г. възлизат на 83.1 млн. евро, което е с 10.5% повече в сравнение с 2014 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в сектор „Промишленост“ – 73.4 млн. евро, които формират 88.3% от общия обем на инвестициите. В сравнение с 2014 г. относителният им дял намалява с 0.2 пункта. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 4.0 млн. евро, а относителният им дял е по-малък с 0.5 пункта от предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 3.9 млн. евро, а в „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 1.4 млн. евро, които се увеличават в сравнение с 2014 г. съответно с 22.9% и 12.5%. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са по-малко с 39.7% спрямо предходната година.

Битови отпадъци и ДМА с екологично предназначение в област Ямбол през 2015 година

PDF

На територията на област Ямбол през 2015 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2015 г. е 64 дка.

Във функциониращите депа за битови отпадъци са приети 37 хил. т отпадъци (битови, строителни и др.) като спрямо 2014 г. намаляват със 7.5%. Депонирани са 36 хил. т битови отпадъци, които са с 28.6% повече в сравнение с депонираните през предходната година.

От 2012 г. всички населени места в област Ямбол са обхванати от услугата по организирано сметосъбиране. Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 299 кг, като спрямо 2014 г. намалява с 4.5%.

В края на 2015 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Ямбол е в размер на 58.6 млн. лв. като спрямо 2014 г. се увеличава с 58.4% (фиг. 1).