Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 2 382 извършени престъпления, което е с 32.3% повече в сравнение с 2015 г., когато те са били 1 800.

През 2016 г. броят на осъдените лица (ефективно и условно) с влезли в сила присъди е 2 441, като в сравнение с 2015 г. нараства с 31.2%.

Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) са 52, или 2.1% от всички лица с влязла в сила присъда в област Бургас през годината.

Разпределението на осъдените лица по пол е следното:

 • Броят на осъдените мъже е 2 266, или 92.8% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 18 – 24 години и 30 – 39 години – съответно 30.3 и 25.9% от общия брой на осъдените мъже.
 • Осъдените жени са 175 с относителен дял 7.2%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи 30 – 39 години и 18 – 24 години – съответно 29.7 и 26.3% от общия брой на осъдените жени.

През 2016 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на „лишаване от свобода“ (2 122 или 86.9% от общия брой на осъдените лица). От тях най-голям е делът на осъдените на „лишаване от свобода до 6 месеца“ – 1 482 лица (69.8% от всички лишени от свобода) и на „лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година“ – 403 лица (19.0%). Наказанието „пробация“ е наложено на 245 лица, или 10.0% от всички осъдени лица. С „глоба“ са наказани 63 лица, или 2.6% от общия брой на осъдените лица, а с „обществено порицание“ – 10 лица (0.4%). Едно лице е осъдено на „доживотен затвор“.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

През 2016 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 329 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 320 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2016 г. са 430. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 139 лица или 32.3% от общия брой на обвиняемите, на 181 лица – с условно осъждане (42.1%), 106 лица са освободени от наказание (24.7%), а 3 лица са оправдани (0.7%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2016 г. са 320. От тях 18 лица са непълнолетни.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2016 година

PDF файл

През 2016 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили 1 164 дела за извършени престъпления. Делата за 494 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 497 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, и за 158 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 991 извършени престъпления, което е с 0.6% повече в сравнение с предходната 2015 година.

През 2016 г. в област Сливен с най-голям брой и относителен дял са престъпленията против собствеността (престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие). Техният брой е 373, или 37.6% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 486 (44.8%) от осъдените с влезли в сила присъди през 2016 г. в област Сливен.

Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2016 г. в област Сливен са 348, или 35.1% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 334, или 30.8% от всички осъдени лица.

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2016 г., са 84, или 8.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 74.

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2016 г. е следното:

 • най-голям е делът на лицата на възраст 30 – 39 години – 289 (26.6% от общия брой на осъдените лица);
 • на възраст 18 – 24 години са 251 лица (23.1%);
 • 25 – 29 години – 190 лица (17.5%);
 • осъдените лица на възраст 40 – 49 години са 162 (14.9%);
 • 50 – 59 годишните са 75 (6.9%);
 • осъдените непълнолетни лица са 84, или 7.7% от общия брой на осъдените в област Сливен; • в структурата на осъдените лица по възраст най-малък е делът на лицата на възраст на 60 и повече години – 34 лица (3.1%).

 

 

Индикатори за бедност и социално включване в област Монтана през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл
Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на
Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и
социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите
индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EUSILC).
Оценка на бедността
По окончателни данни от изследването, проведено през 2016 г., линията на бедност
общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този
размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението
на страната.
За 2016 г. в област Монтана размерът на линията на бедност е 246.58 лв. средно
месечно на лице от домакинството, като под прага на тази линия е живяло 22.8% от
населението на областта.
За 2016 г. област Монтана се нарежда на 23-то място в страната по размер на линията
на бедност, пред областите Ловеч (235.42 лв.), Враца (230.75 лв.), Кърджали (221.25 лв.),
Пазарджик (204.00 лв.) и Видин (194.32 лв.).
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 3.6%,
но относителният дял на бедното население намалява с 2.1 процентни пункта. В област
Монтана относителният дял на бедност при мъжете е 23.2%, а при жените – 22.4%. Разликата
в равнищата на бедност по пол е 0.8 процентни пункта при 2.4 пункта за страната. В
сравнение с предходната година делът на бедност в област Монтана намалява и при мъжете и
при жените съответно с 3.7 и 0.5 процентни пункта (фиг. 1).

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 332.25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 0.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 8.7%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.1 до 31.2%, или с 5.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.3%, или с 20.2 процентни пункта.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2016 г. в област Стара Загора 44.3% от населението, или 143.3 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя се увеличава с 2.4 процентни пункта спрямо 2015 г., повече при мъжете – 4.3 процентни пункта, в сравнение с жените – с 0.8 процентни пункта.

През 2016 г. в област Стара Загора 37.5% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което се увеличава спрямо предходната година с 1.2 процентни пункта.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

Издателска дейност в област Ловеч през 2016 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 

Издадени книги и брошури

През 2016 г. в област Ловеч са издадени 29 книги с тираж 9 хил. броя.

В сравнение с 2015 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 222.2%, но средният тираж на една книга за областта през 2016 г. намалява с 60.2% (310), като през предходната година е бил 778.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за  692 извършени престъпления. В сравнение с 2015 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане, намалява с 32.6%. Общо 637 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; при 36 извършителите са двама, а 19 са с трима и повече извършители.

През 2016 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 878, или с 23.9% по-малко от предходната година. Те представляват 2.6% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2015 г. – 3.5%. С ефективни осъдителни присъди са 253 лица, а условно осъдените са 456. Оправдателни присъди са постановени на 22 обвиняеми, а 147 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2015 г. броят на лицата с ефективни присъди намалява с 93, а този на условно осъдените – с 228.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2017 година

PDF файл

През май 2017 г. в област Бургас са функционирали 275 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 31.6 хил., а на леглата – 76.2 хиляди. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.8%, а на леглата в тях с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през май 2017 г., е 361.9 хил., или c 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 2.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 9.8%, а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 4.6%.

През май 2017 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 83.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 52.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.8% от нощувките на чужденци и 23.7% – български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.8 и 23.4% .

Приходите от нощувки през май 2017 г. достигат 14 643.0 хил., или с 1.9% повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 3.5%, докато тези от български граждани намаляват с 5.1%.

Основни данни за културата в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Търговище са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 82.4 хил. фондови единици. В сравнение с 2015 г. техният брой намалява с 0.6%. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Търговище е 8 311 квадратни метра.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2016 година в област Ямбол

PDF файл

През 2016 г. в област Ямбол са приключили делата за 746 извършени престъпления, като в сравнение с 2015 г. броят им е намалял с 18.6%. С ефективни присъди са решени делата за 309 извършени престъпления (41.4%), с условно осъждане – за 305 престъпления (40.9%), за 100 престъпления (13.4%) – с освобождаване от наказание, с оправдаване – за 25 престъпления, а за 7 – делата са били прекратени.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 614 извършени престъпления, което е с 22.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

През 2016 г. в област Ямбол обвиняеми са били 816 лица, от които:

 • условно осъдени са 363 (44.5%) лица;
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 313 лица, или 38.4% от
 • общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 108 (13.2%) лица;
 • оправдани са 26 обвиняеми лица (3.2%);
 • на 6 лица делата са прекратени (0.7%).

От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2016 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 524 души. От тях 319 лица (60.9%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 120 лица, а с „глоба” са наказани 28 души.

Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

 • Осъдените мъже са 613 (90.7%), а осъдените жени – 63 (9.3%);
 • Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 30 – 39 години – 190 лица, или 28.1% от общия брой на осъдените. Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) са 35, или 5.2%.