Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2017 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 547 нефинансови предприятия , или с 2.5% повече в сравнение с 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.5% от общия брой.Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2017 г. е печалба от 486 млн. лв. или с 5.4% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.7% от общия брой, тези със загуба – 17.9% и предприятията с нулев финансов резултат – 11.4%. .

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Благоевград са 89 469 и е  произведена продукция по текущи цени  на стойност  5 579 млн. лева. Микропредприятията са произвели 36.0% от продукцията за областта, малките предприятия – 24.3%, средните – 17.8% и големите – 21.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 5 302 нефинансови предприятия от област Перник, или с 0.2% по-малко в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е групата на микропредприятията  (до 9 заети) – 4 954 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 283, а на средните (от 50 до 249 заети) е 54. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 11.

Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 489 млн. лв., като е отчетено увеличение с 26.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 56.1%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно – 26.6 и 4.7%.

Произведената продукция в област Перник през 2017 г. възлиза на 1 844 млн. лв., като е отчетен ръст от 25.5% спрямо 2016 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 61.0% от произведената продукция.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 500. Броят им намалява с 1.5% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е намалението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 33.3% и „Образование” – с 10.3%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора през 2017 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2017 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2017 г. линията на бедност общо в област Добрич e 340.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 33.9 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2017 г. e 351.08 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 748, или с 0.6% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Хасково е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 42.8% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 250 млн. лв., което е със7.2% повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 833 ,, със загуба са 1 673 и с нулев финансов резултат са 1 242.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 14 830 нефинансови предприятия от област Стара Загора.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2018 година

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Търговище са анкетирани 77 обикновени домакинства и 153 лица в тях на възраст между 16 и 74 навършени години, от осем населени места – три града и пет села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 65.7% от домакинствата в област Търговище (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2018 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 45.5 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2017 г. възлизат на 1 946.0 млн. евро, което е с 9.0% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 911.8 млн. евро или с 1.8% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 301.4 млн. евро, или с 13.8% повече в сравнение с предходната година и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.3 млн. евро, което е с 15.2% по-малко спрямо 2016 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет[ в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Достъп до интернет от домакинствата

През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (75.3%), а след него се нареждат Североизточният и Южният централен район, съответно със 73.9 и 73.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 70.0 и 68.5% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 65.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 89.5% от тях имат достъп до интернет при 66.4% за домакинствата без деца. В област Кърджали 84.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си и това е най-високата стойност по този показател в сравнение с всички останали области в страната. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан  ръст от 17.1 процентни пункта.