Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 311 нефинансови предприятия от област Перник, или с 3.0% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 4 958 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 289, а на средните (от 50 до 249 заети) е 55. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 9. роизведената продукция в област Перник през 2016 г. възлиза на 1 469 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 60.6% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Перник са реализирали приходи от дейността в размер на 2 155 млн. лева. Отчетено е намаление от 5.7% спрямо предходната година. Разходите за дейността възлизат на 2 101 млн. лв., което е със 7.3% по-малко в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 1 975 млн. лв., като е отчетено намаление с 1.3% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.3%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 28.8 и 4.2%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2016 годин

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.8 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите нараства с 276 или с 0.7%. Увеличение са наблюдава в 10 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (13.9%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (8.0%). Намаление на наетите е регистрирано в 9 икономически дейности – като най-значимо е в „Строителство” с 7.0% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 2.6%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 29 998, или с 2.6% повече в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. в област Бургас работят 120 405 заети лица, или с 1.3% повече спрямо предходната година. В микропредприятията заетите са 40.8%, в малките предприятия – 23.6 %, в средните предприятия – 19.4%, а в големите предприятия – 16.2% от всички заети в областта.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 727, а на леглата – 1 496. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 20.8%, а броят на леглата в тях намаляват с 1.1%.

През месец ноември 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. за област Велико Търново възлизат на 147.4 млн. евро, което е с 21.1% повече в сравнение с 2015 година.

Област Велико Търново се нарежда на 16-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 15.0% в рамките на Северен централен район.

 

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2016 г. възлизат на 483.0 млн. евро, което е с 8.2% повече в сравнение с 2015 година(Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 2.1%. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема седмо място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 230.6 млн. евро, с 15.3% повече в сравнение с 2015 година. В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 148.7 млн. евро или с 2.2% повече от 2015 година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 78.5% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2015 г. с 1.1 процентни пункта.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 24.9% повече. Oтносителният дял на инвестициите спрямо общия размер за областта се увеличава с 6.0 процентни пункта спрямо 2015 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 162.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 2.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 83.3 млн. лв., или с 50.5% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 20.4 млн. лв., или с 32.9% по-малко в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 64.0% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 12.4 процентни пункта. В сектора Операции с недвижими имоти инвестициите в ДМА са 27.4 млн. лева, или с 34.9% повече в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за земя нараства с 5.7 пункта в сравнение с предходната година и достига 16.9%, а делът на разходите за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.6 пункта, и е 44.0%. Същевременно намаляват направените други разходи с 6.0 пункта и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 4.0 пункта, които формират съответно 8.5 и 20.5% от общия обем инвестиции в ДМА.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2016 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

 

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 800. Броят им нараства с 1.3% в сравнение с 2015 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечения” – 28.9%, сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 13.3%,  и сектор „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.4%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2016 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 40.2% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.8%, „Преработваща промишленост”- 8.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2017 година

PDF файл

През ноември 2017 г. в област Бургас са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през ноември 2017 г. са 1 275.1 хил., или с 2.7% по-малко в сравнение с ноември 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през ноември 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през ноември 2017 г. са 290 111 лв. и са се увеличили с 15.8% спрямо ноември 2016 година.