ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 359 книги с тираж 63 хиляди  и 19 брошури с тираж 6 хиляди. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 22.1%, а средният тираж (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 175, докато през предходната година е бил 200. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. намалява със 44.1% до 19, като средният тираж е 316 броя при 206 за 2016 година.

Издателска дейност в област Плевен през 2017 година

 ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Плевен са издадени:

  • 238 книги с годишен тираж 39 хиляди
  • 17 брошури с годишен тираж 2 хиляди
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 703 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

Дейност на културните институции в област Плевене през 2017 година

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

 

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 102 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 37 767 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/ офиси с 874 кв. м РЗП и на 95 други сгради с 40 904 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 29.1%, жилищата в тях – със 122.5% и съответната им РЗП е повече с 80.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради също се наблюдава увеличение с 39.7%, а при разгънатата им застроена площ – с 67.2% .
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.7%, докато броят на жилищата в тях и тяхната РЗП бележат увеличение – съответно с 29.5%, и 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 25.8%, докато разгънатата им застроена площ нараства – с 2.0% (Фиг.2.).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през второто тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

През второто  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 267 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 21 960 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 26.7%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с близо осем пъти.

Образование в област Плевен през учебната 2017/2018 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Пълен текст PDF файл

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
  • В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.9 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.9 хиляди.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.8 хил., от които 25.7 хил. са мъже, а 21.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.7%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Сливен са регистрирани 188 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 226, а на загиналите – 38 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Сливен – 102, съответно със 108 ранени и 23 загинали, следвана от община Нова Загора, където са регистрирани 61 ПТП, с 94 ранени и 11 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Твърдица – 10 на брой, с 9 ранени и 2 загинали.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. на територията на област Шумен са регистрирани 83 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 24 души и са ранени 95 лица. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 6.7% на броя на тежките произшествия.

Спрямо 2016 г. намаление от 35.1% се наблюдава при ПТП с наличие на материални щети, без загинали и ранени участници в движението (911 – през 2016 г., 591 – през 2017 г.).