НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост;
  • Увеличава се броят на умрелите и коефициентът на обща смъртност;
  • Намалява детската смъртност;
  • Увеличава се броят на сключените бракове, а броят на разводите намалява.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година в област Добрич

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 232 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 21.6% по-малко в сравнение с 2015 г. (296 лица).

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2016 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2016 г. в област Шумен годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 845 лв., което е с 1.5% повече спрямо 2015 г. (4 772 лева). Той е с 322 лв. по-нисък от средния за страната (5 167). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) в област Русе за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2016 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи[1] в област Русе малолетни и непълнолетни лица е 262, а относителният им дял в общия брой за страната е 2.9%. В сравнение с 2015 г. този брой намалява с 15.5 (табл. 1). Общо 51 са малолетните лица на възраст 8 – 13 навършени години, или 19.5% от общо водените на отчет в ДПС в областта през годината. Непълнолетните лица на възраст 14 – 17 навършени години са 211 или 80.5%. И в двете възрастови групи преобладават момчетата – 68.6% сред малолетните и 74.9% в групата на непълнолетните.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2016 година

БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Населението на област Видин към 31.12.2016 година е 88 867 души, което представлява 1.3% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2015 г. населението намалява с 2 368 души, или с 2.6%.
В област Видин мъжете са 43 400 (48.8%), а жените – 45 467 (51.2%), или на 1000 мъже се падат 1 048 жени.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 10 652, или 12.0% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2015 г. относителният им дял не се променя.
През 2016 г. в област Видин лицата от 15 до 64 навършени години са 52 527 души и спрямо 2015 г. относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта.
В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 688, или 28.9% от населението на областта, и в сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група се увеличава с 0.4 процентни пункта.
Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 69.2%, т.е. на всеки 100 лица в „зависимите възрасти“ се падат 69 лица в активна възраст, като в сравнение с 2015 г. има нарастване с 1.1 процентни пункта.
Средната възраст на населението на област Видин е 47.8 години, което нарежда областта на първо място в страната по застаряващо население

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Враца през 2016 година

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВРАЦА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2016 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 283. В сравнение с 2015 г. (274) броят им нараства с 3.3%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• 72.8% са непълнолетни, а 27.2% – малолетни;
• Момчета са 230 (81.3%), а момичета – 53, или 18.7%;
• Учащи са 172 малолетни и непълнолетни лица, или 60.8%;
• Не учат 41 лица, или 14.4%
• В криминогенна среда са живели 118 (41.7%) малолетни и непълнолетни.

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Текущата демографска ситуация в областта през 2016 г. се характеризира с:

• Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Нисък коефициент на демографско заместване;
• Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който е под средния за страната;
• Трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца;
• Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност; нараства детската смъртност;
• Броят на сключените граждански бракове намалява, а броят на бракоразводите се увеличава.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2016 г. населението на област Кюстендил е 123 431 души, което представлява 1.7% от населението на България и нарежда областта на 21-о място по брой на населението в страната (фиг. 4). В сравнение с 2015 г. населението намалява с 2 583 души, или с 2.0%. Област Кюстендил е втора в страната с най-голямо намаление на населението, като преди нея е област Видин – с 2.6%. Понижаване на броя на населението в сравнение с предходната година е регистрирано и при всички останали области с изключение на област – София (столица), която увеличава населението си през 2016 г. спрямо 2015 г. – с 0.3%.
Мъжете в област Кюстендил са 60 022 (48.6%), а жените – 63 409 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 32 593, или 26.4% от населението на областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 6.3 процентни пункта.
Относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.9%), Габрово (27.9%), Ловеч и Кюстендил (по 26.4%), Монтана (25.8%) и Плевен (25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.0%, Варна – 18.3%, Благоевград – 18.4%, и Бургас – 18.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2016 година в област Благоевград

PDF файл
 

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 146.9 хил., или 69.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2016 г. се понижава с 1.0 процентни пункта, като при жените намалява с 1.5 процентни пункта, а при мъжете – с 0.5 процентни пункта. По стойност на коефициента на икономическа активност за тази възрастова група област Благоевград се нарежда на единадесето място сред областите в страната.
Общият брой на заетите лица e 135.9 хил., или 50.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Благоевград през 2016 година. По степени на образование – с висше образование са 29.6 хил. лица, със средно – 84.1 хил. и с основно или по- ниско – 22.2 хил., като коефициентът им на заетост е съответно – 73.1, 60.7 и 25.2%. В сравнение с 2015 г. през 2016 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование – с 0.4 процентни пункта и намаление на коефициента на заетост на лицата със средно образование и с основно или по-ниско – съответно с 0.9 и 0.1 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2016 г. в област Благоевград са 134.6 хиляди, като в сравнение с 2015 г. броят им намалява с 0.8%. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 64.0%, съответно 65.1% за мъжете и 62.9% за жените и в сравнение с 2015 г. той нараства с 2.2 процентни пункта при мъжете, а при жените намалява с 1.1 процентни пункта.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 – 24 навършени години е 15.7% през 2016 година. В сравнение с 2015 г. коефициентът на заетост за тази възрастова група намалява с 0.6 процентни пункта.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 – 34 навършени години през 2016 г. е 66.1%, или с 3.0 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2015 година.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 35 – 44 навършени години и 45 – 54 навършени години през 2016 г. е съответно 85.8 и 81.6%, като в сравнение с 2015 г. за първата група той е по-висок с 3.6, а за втората намалява с 0.3 процентни пункта.
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години през 2016 г. е 59.8%. и в сравнение с 2015 г. той нараства с 3.2 процентни пункта.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Враца през 2016 година

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

          Доходи на домакинствата

 

В област Враца през 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 547 лв., което е с 2.7% повече спрямо 2015 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинството нараства с 22.1%.