Статистика на Европейските градове - Пловдивска агломерация


Пловдивска агломерация
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 440 851 442 094 442 909 444 477 444 811
мъже 211 333 211 894 212 121 212 857 213 170
жени 229 518 230 200 230 788 231 620 231 641
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 19 936 20 280 21 035 21 993 23 069
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 37 660 37 306 37 087 37 074 37 100
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 29 049 27 678 26 465 24 632 22 894
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 36 740 35 776 34 815 34 439 33 987
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 198 063 200 212 201 473 202 597 202 579
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 54 289 55 185 55 812 56 773 57 492
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 39 018 38 989 38 538 38 410 38 065
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 26 096 26 668 27 684 28 559 29 625
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 440 579 442 190 442 516
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 133 221 115 032 127 724 139 950 127 849
Едночленни домакинства 18 008 13 951 20 918 22 217 21 824
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 62 018 52 265 54 500 59 316 49 215
Икономически активно население 181 600 189 100 196 600 209 200 204 300
Икономически активно население - мъже 94 400 97 100 102 400 110 800 109 900
Икономически активно население - жени 87 200 92 000 94 200 98 400 94 400
Безработни лица 15 818 13 832 9 581 8 325 14 392
Безработни мъже 6 693 5 396 3 410 2 709 6 153
Безработни жени 9 125 8 436 6 171 5 616 8 239
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 16 131 16 683 28 470 28 963 18 194
Жилища в жилищни сгради 180 351 180 810 182 205 183 559 184 744
Брой живородени деца 4 280 4 380 4 646 4 900 5 221
Умирания през годината 5 218 5 366 5 447 5 284 5 096
Регистрирани кражби на автомобили 283 169 118 111 158
Регистрирани кражби с взлом 1 054 803 861 760 1 019
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 6 672 6 792 7 172 7 841 9 497
Регистрирани частни автомобили 193 185 201 030 217 140 232 650 256 297
Загинали при пътни инциденти 43 53 56 54 65
04.05.2012