Статистика на Европейските градове - Русенска агломерация


Русенска агломерация
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 187 164 186 640 185 546 185 281 185 549
мъже 90 241 90 020 89 477 89 360 89 502
жени 96 923 96 620 96 069 95 921 96 047
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 7 193 7 457 7 538 7 769 7 933
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 466 14 969 14 531 14 232 14 258
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 12 389 11 598 11 099 10 809 10 099
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 15 098 15 256 15 083 14 689 14 374
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 81 035 81 062 80 892 80 932 81 100
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 26 011 26 279 26 299 26 454 26 763
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 17 735 17 560 17 343 17 433 17 581
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 12 237 12 459 12 761 12 963 13 441
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 185 051 184 789 185 047
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 68 065 60 332 63 739 61 055 65 176
Едночленни домакинства 9 387 10 620 11 533 13 728 13 003
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 31 421 26 186 24 882 22 358 22 305
Икономически активно население 87 900 89 700 90 800 90 400 92 900
Икономически активно население - мъже 47 100 45 800 46 500 47 100 48 900
Икономически активно население - жени 40 800 43 900 44 300 43 300 44 000
Безработни лица 4 869 3 912 2 864 2 948 5 591
Безработни мъже 1 872 1 394 1 036 996 2 649
Безработни жени 2 997 2 518 1 828 1 952 2 942
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 10 040 7 510 11 474 15 298 11 258
Жилища в жилищни сгради 89 240 90 087 90 602 91 391 92 782
Брой живородени деца 1 503 1 630 1 555 1 650 1 747
Умирания през годината 2 597 2 610 2 616 2 571 2 593
Регистрирани кражби на автомобили 31 27 26 32 38
Регистрирани кражби с взлом 428 457 383 417 607
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 818 2 998 3 119 3 276 3 202
Регистрирани частни автомобили 67 186 75 191 84 060 90 118 92 212
Загинали при пътни инциденти 18 41 19 11 29
04.05.2012