Статистика на Европейските градове - Град Плевен


град Плевен
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 113 700 113 382 112 570 112 372 111 426
мъже 54 839 54 637 54 205 54 060 53 582
жени 58 861 58 745 58 365 58 312 57 844
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 4 586 4 621 4 708 4 942 5 017
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 10 314 9 946 9 657 9 475 9 319
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 8 058 7 682 7 285 6 716 6 295
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 409 7 628 7 762 7 742 7 488
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 53 537 52 960 52 201 51 729 51 177
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 16 021 16 667 16 919 17 333 17 311
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 158 8 210 8 176 8 407 8 653
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 617 5 668 5 862 6 028 6 166
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 111 921 111 726 110 785
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 32 142 35 103 42 014 41 375 33 902
Едночленни домакинства 6 862 5 905 5 391 6 728 3 958
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 11 538 7 617 12 531 14 928 14 767
Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години 2 896 3 123 3 921 4 402 3 877
Икономически активно население 59 600 60 200 59 400 61 600 58 700
Икономически активно население - мъже 30 400 30 700 30 800 31 200 29 300
Икономически активно население - жени 29 200 29 500 28 600 30 400 29 400
Безработни лица 5 995 4 999 3 200 3 313 5 428
Безработни мъже 2 935 2 389 1 434 1 427 2 715
Безработни жени 3 060 2 610 1 766 1 886 2 713
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 51 170 48 598 49 852 49 293
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 2 683 4 490 4 682 3 952 2 411
Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо
Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 76 42 31 186 135
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 53 573 52 245 87 861 89 506 69 636
Жилища в жилищни сгради 51 305 51 494 51 755 52 199 52 551
Брой живородени деца 916 1 023 965 1 088 1 003
Умирания през годината 1 292 1 268 1 297 1 231 1 233
Регистрирани кражби на автомобили 59 53 41 37 28
Регистрирани кражби с взлом 440 524 444 375 382
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 210 2 385 2 377 2 463 2 657
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 1 100 1 182 1 524 1 598 1 672
Регистрирани частни автомобили 70 762 79 280 87 853 95 057 97 120
Загинали при пътни инциденти 11 12 12 13 19
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа 12.5 13 13.5 14.5 14.5
04.05.2012