Статистика на Европейските градове - Град Видин


град Видин
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 52 558 51 602 50 547 50 185 49 471
мъже 25 330 24 889 24 340 24 149 23 789
жени 27 228 26 713 26 207 26 036 25 682
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 2 480 2 448 2 379 2 312 2 314
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 685 5 410 5 211 5 009 4 929
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 974 3 813 3 609 3 476 3 176
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 337 3 436 3 430 3 425 3 382
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 24 993 24 263 23 483 23 153 22 637
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 7 093 7 269 7 435 7 609 7 675
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 3 076 3 037 3 039 3 213 3 340
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 1 920 1 926 1 961 1 988 2 018
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 50 442 50 081 49 368
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 13 860 12 956 16 721 14 926 12 351
Едночленни домакинства 779 2 096 990 487 1 308
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 9 064 3 926 5 950 4 573 3 570
Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години 1 638 1 445 1 386 1 537 1 572
Икономически активно население 21 800 20 900 23 600 25 400 23 700
Икономически активно население - мъже 11 500 10 700 12 400 13 000 11 600
Икономически активно население - жени 10 300 10 200 11 200 12 400 12 100
Безработни лица 6 444 4 226 2 710 2 406 3 427
Безработни мъже 3 063 1 891 1 127 955 1 531
Безработни жени 3 381 2 335 1 583 1 451 1 896
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 16 807 16 495 16 325 16 686
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 776 3 112 1 840 5 015 1 178
Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо
Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 146 125 105 114 232
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 22 828 20 680 24 345 30 812 43 722
Жилища в жилищни сгради 23 706 23 757 23 771 23 856 23 951
Брой живородени деца 500 502 435 435 483
Умирания през годината 606 596 588 555 587
Регистрирани кражби на автомобили 14 9 13 16 9
Регистрирани кражби с взлом 153 105 92 122 112
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 873 902 1 015 981 1 013
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 0 0 0 0 0
Регистрирани частни автомобили 31 561 35 766 39 731 42 605 44 272
Загинали при пътни инциденти 3 8 10 8 9
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо
04.05.2012