Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2017 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на пенсионните фондове се попълва от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 02 април 2018 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2018 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2017 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140356
Лидия Кръстева
616
0877140356
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877140356
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877140356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори
Елена Петрова
 
507
 
Десислава Малинкова
 
192
 
Елза Барбова
 
115
 
Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2017 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2017 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2017 година
2. Баланс към 31.12.2017 година
3. Отчет за доходите за 2017 година
4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2017 година
5. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2017 година
6. Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2017 година