Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2017 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на застрахователите се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 02 април 2018 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2018 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2017 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140356
Лидия Кръстева
616
0877140356
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877140356
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877140356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за таксите и комисионните
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО
Евелин Йорданова
 
459
 
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
 
176
0877140553
Анелия Вихърова
129
0877140553
Справка за данъците и таксите
Румяна Иванова
 
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори
Елена Петрова
 
507
 
Десислава Малинкова
 
192
 
Елза Барбова
 
115
 
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
Рени Петкова
 
103
0877368503
Ваня Желева
158

0877368503

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2017 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2017 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2017 година
2. Справка за местните единици за 2017 година
3. Справка за група предприятия през 2017 година
4. Отчет за финансовото състояние към 31.12.2017 година
5. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2017 година
6. Отчет за собствения капитал към 31.12.2017 година
7. Отчет за паричния поток към 31.12.2017 година
8. Справка за движението на собствените активи към 31.12.2017 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайни) активи по видове за 2017 година
10. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година
11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 година
12. Справка за застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори за 2017 година
13. Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО за 2017 година
14. Справка за брутните застрахователни премии за 2017 година по институционални сектори, начислени от застрахователните дружества по общо застраховане
15. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година
16. Справка за данъците и таксите през 2017 година
17. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година
18. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2017 година
19. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година
20. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година