Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2017 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 02 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2018 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността през 2017 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител (за лицата по ЗДДФЛ)

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:
 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140356
Лидия Кръстева
616
0877140356
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877140356
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877140356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Кармен Искрова
160
0877140458
Албена Димитрова
133
0877140627
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Татяна Николова
153
0877140328
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи на микропредприятията
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Отчет за приходите и разходите
Раздел V. Дивиденти 
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за таксите и комисионните
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
 
176
0877140553
Анелия Вихърова
129
0877140553
Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение
Зорка Борисова
 
108
 
Румяна Иванова
 
761
0877362804
Справка за данъците и таксите
Румяна Иванова
 
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници
Ивайло Рангелов
 
113
 
Румяна Иванова
761
0877362804
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори
Елена Петрова
 
507
 
Десислава Малинкова
 
192
 
Елза Барбова
 
115
 
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Справка за чуждестранните преки инвестиции
Анелия Вихърова Ирена Янакиева
 
129
0877140553
176
0877140553
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство
Веселина Маринова
 
106
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
Анелия Вихърова
129
0877140553
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
Татяна Николова
 
153
0877140328
Кармен Искрова
160
0877140458
Справка за продажбите и търговските обекти
Татяна Николова
 
153
0877140328
Даниела Георгиева
514
0877140627
Справка за разходите на суровини и материали
Маргарита Цветкова
 
659
 
Отчет за разходите на горива и енергия
Ирина Митова
 
476
 
Иванка Цветкова
590
 
Антония Първанова
589
0877368495
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти
Ивета Минкова
 
191
 
Ирина Денчева
625
 
Люба Янева
621
 
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
Рени Петкова
 
103
0877368503
Ваня Желева
158
0877368503
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
Елка Ерменкова
 
722
0877146983
Елена Петрова
131
0877146983
Яна Велева
184
 
Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции (Приложение 2)
Кармен Искрова
 
160
0877140458
Албена Димитрова
 
133
0877140627
Татяна Николова
 
153
0877140328