Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията, относно използването на Информационна система "Бизнес статистика" (ИС "Бизнес статистика") за електронно въвеждане на отчетите

Важно:

Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на Вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС ”Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs).

  • За подаване на Годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП;
  • Копия от попълнените справки от Годишните отчети за 2012 и следващите години в Информационна система "Бизнес статистика" могат да бъдат съхранявани като файлове локално на Вашия компютър. За повече подробности виж глава 11.3 "Съхраняване на съдържанието на отчети локално на компютъра" от РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г. по електронен път в НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

Годишният отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (Приложение 1) може да бъде подаден в ИС “Бизнес статистика” чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. Необходимо е вече да сте се регистрирали като потребител на системата и да разполагате с ПИК на НАП. Системата позволява вход чрез ПИК на НАП само на потребители, регистрирани като “Респондент” (а не като “Счетоводна къща“). Подаването на ГОД с ПИК следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация.

2. Кога имате достъп до Информационна система „Бизнес статистика“?

Системата работи денонощно (24 часа) не само в работните, но и в почивните и в празничните дни.

3. Подаване на годишен отчет на хартиен носител

Бланките на годишните отчети, изтеглени от Интернет страницата на НСИ или на НАП, в .pdf формат, могат да бъдат разпечатани и попълнени само на ръка. В тях няма заложени аритметични и логически контроли и НЕ е предвидено да се попълват на компютър.

4. Икономически неактивно предприятие

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2016 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2016 година (Приложение 11).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2016 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2016 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или на хартия в съответните териториални структури на НСИ.

5. Има ли възможност с един електронен подпис да се подават по електронен път (on-line) годишни отчети за дейността на повече задължени лица?

Да, има възможност с един електронен подпис да подадете повече от един отчет, като за целта е необходимо да се регистрирате като счетоводна къща, а не като индивидуален респондент. Под понятието "счетоводна къща" се включват, освен регистрираните за извършване на счетоводна дейност фирми, и счетоводители на самостоятелна практика, които водят т.нар. счетоводство на множество фирми (което в България е честа практика). Важното в случая е използваният електронен подпис да е валиден и да е от един от изброените в Указанията видове.

6. Може ли отчетите да се попълват на части, като се записват промените?

Не е задължително един отчет да се попълва наведнъж в рамките на една сесия (при едно единствено влизане в системата). Можете да попълвате своите отчети в удобно за вас време, без да е необходимо да се приключи отчетът. Моля, натискайте периодично бутона „Съхранение” по време на работа със системата. Важно е да запомните, че за да запазите нанесените за момента данни трябва да натиснете бутона „Съхрани” преди да излезете от системата.

7. Проблеми при регистрация в системата.

Преди да натиснете бутона „Вход”, моля, уверете се, че картата с електронния ви подпис е поставена в карточетящото устройство. След това преминете най-напред през регистрация, съгласно нашите указания в сайта.

За отчетната 2016 г. в ИС “Бизнес статистика” е възможно Годишният отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (Приложение 1) да бъде подаден и чрез ПИК на НАП, без електронен подпис. За целта е необходимо да се регистрирате като “Респондент” (а не като “Счетоводна къща“).

8. Интегриране на електронен подпис с MozilaFirefox

По подразбиране при инсталиране електронният подпис се интегрира с Internet Explorer. Дали вашият подпис е интегриран с MozilaFirefox, можете да видите в: MozilaFirefox ->Tools ->Options ->Advanced ->Certificates ->ViewCertificates. Ако в отворилия се прозорец, в полето YourCertificates Вашият сертификат липсва, трябва да се обадите на фирмата, от която сте купили сертификата, за да Ви помогне да го интегрирате с MozilaFirefox.

9. Съобщение за вируси при работа със системата

Ако Вашата антивирусна програма е Аvira и се появи съобщение за вирус, не се притеснявайте, изберете Ignore, сложете отметка под него, натиснете OK и спокойно продължете. В случая, няма вирус, това е само реакция на тази антивирусна програма.

10. Проблем при работата с AdobeReader - отделните справки не се отварят

Прочетете от нашите Указания как да настроите AdobeReader и след като го направите, продължете работа със системата.

11. Проблем при работа в on-line режим - нямате достъп до справките.

Съобщение: Pop-up blocked

В менюто Tools на Internet Explorer, отворете Internet Options и в 3-тия таб Privacy махнете отметката на Turn On Pop-up Blocker или кликнете на Settings и добавете сайта https://isbs.nsi.bg в Allowed sites и натиснете OK.

12. Грешна регистрация на вид потребител (смяна на респондент със счетоводна къща)

Ако сте се регистрирали погрешно в системата като индивидуален респондент, вместо като счетоводна къща, имате възможност да смените вида на потребителя, като кликнете върху бутон „Профил” (горе, в дясно на заглавната страница). След като смените вида потребител от респондент на счетоводна къща, кликнете върху бутон „Съхрани”, излезте от системата с бутон „Изход” и рестартирайте браузера.

Промяна на профила не е разрешена за потребители, влезли в  ИС “Бизнес статистика” чрез ПИК на НАП. Те могат да подадат отчет само за себе си.

13. Грешно въведен вид отчет

Видът на отчета може да се коригира, ако все още няма въведена справка (чрез бутон „Редактиране”). При вече въведена справка, отчетът се анулира и се въвежда отново.

14. Входящ номер = ID на отчет

При създаването на нов отчет, системата генерира ID, който се визуализира на екрана след приключване и в полето „Състояние” излезе „Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения”. Входящият номер (ID – номера) не се изпраща на респондента, той е уникален и вие по всяко време имате възможност да влезете в системата и да си разпечатате заглавната страница (ако ви е необходимо), която съдържа ID – номера, статуса на отчета и списък с всички въведени справки. Трябва да имате предвид обаче, че САМО при статус на отчета „Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения”, системата изпраща автоматично съобщение до системата на НАП, което е необходимо условие, за да бъде подадена и приета данъчната Ви декларация.

15. Състояние на отчета "Успешно обработен" или „Успешно обработен с предупреждения”

След като сте приключили успешно въвеждането на отчета и получите статус „Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения”, информацията е в базата данни на системата и Вашите ангажименти към НСИ приключват.

16. Как се търси наименование на улица в “Справка за предприятието”.

След като се активира падащото меню за избор на улица, търсенето в полето наименование се извършва чрез следното изписване: %ЧАСТ ОТ ИМЕТО%, например %ФРИТЬОФ%.

17. Отстраняване на грешки във вече подаден отчет със статус „Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения”

Ако успешно сте приключили отчета, той приема статус “Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения” и става неактивен за по нататъшни корекции, т. е. отчетът може само да се разглежда или разпечатва, но не и да се пише в него. Ако се налага корекция на данните в някоя от справките е необходимо:

- да кликнете върху бутон “Сторниране” - това действие връща отчета в състояние нов/непроверен;

- след това избирате чрез кликване справката, в която се налага корекцията;

- въвеждате коректните данните и отново валидирате справката;

- след връщане в началната страница, отчетът трябва отново да се приключи до статус “Успешно обработен” или „Успешно обработен с предупреждения”. Това са двете състояния на отчета, които са видими за системата на НАП и при липса на такъв статус отчетът се счита за неподаден.

18. Статус „Непроверена” при валидирана справка

Следва да използвате бутона за опресняване на данните в отчета (две сини стрелки) и тогава статусът на справката ще бъде сменен.

19. Нулеви справки

Справките, за които няма да попълвате данни следва да не се отварят. Ако сте валидирали празна/нулева справка, за да може да приключите успешно отчета си, трябва да я изтриете с червеното "Х" вдясно от справката в списъка на заглавната страница.

20. Разпечатване на попълнен отчет

Справките могат да се разпечатат само поотделно или с бутона изобразяващ принтер, или като кликнете върху надписа „За печат”.

21. Как мога да направя on-line справка за отчет, ако електронният ми подпис е с изтекъл срок на валидност?

Ако електронният ви подпис е с изтекъл срок на валидност, не може да правите on-line справки за вече подаден с него отчет в ИС „Бизнес статистика”. За да имате достъп до отчета си, е необходимо:

- да продължите валидността на стария електронен подпис или,

- да притежавате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет. Важното в случая е използваният електронен подпис да е валиден и да е от един от изброените в Указанията видове.

- ако имате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН не съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет, но имате права да виждате отчета, е необходимо да подадете молба в НСИ за осигуряване на достъп, заедно със сканиран документ (подписан и подпечатан), удостоверяващ правата ви.

22. Как мога да направя on-line справка за отчет, ако е бил подаден от счетоводна къща?

Ако отчетът Ви е бил подаден от "счетоводна къща", то справка за него може да направите, ако:

- притежавате електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет.

- не притежавате електронен подпис, следва да се обърнете към Вашата счетоводна къща за съответната справка.

23. Защо не се визуализират данните на вече подаден Годишен отчет за дейността чрез Информационна система „Бизнес статистика” (зареждат се празни справки, без данни)?

Причина може да са постоянните обновявания (update) на програмата AdobeReader на Вашия компютър, които обикновено стават автоматично. За да преодолеете проблема с визуализацията на данните, е необходимо да направите следните настройки:

1. Отворете програмата AdobeReader

2. От меню Edit изберете Preferences

3. Отидете на Security (Enhanced)

4. Натиснете бутона „AddHost” и в новия прозорец изпишете с малки букви на латиница isbs.nsi.bg

5. Натиснете бутона „ОК” и затворете AdobeReader.

Друга причина може де е защитата на Adobe Reader за изпълнение на  java скриптове. За да преодолеете проблема с визуализацията на данните, е необходимо да направите следните настройки:

На антетката в горния ляв ъгъл (под дискетката) има удивителен знак (!). При натискане се появява жълта лента със съобщение за java script. В дясната част на лентата натиснете options  и изберете втория ред Add host to privileges side.

24. Как и къде мога да получа заверен Годишен отчет за дейността?

За да получите заверен Годишен отчет за дейността (ГОД) на Вашето предприятие, е необходимо:

1. Да подадете писмено заявление в съответната териториална структура на НСИ;

2. Да заплатите в териториалната структура на НСИ съответната такса за заверен ГОД и да приложите документа към заявлението.

3. Таксата за заверка на ГОД, е както следва:

- За ГОД с малък обем (до 10 страници вкл.) - 18 лева с ДДС;

- За ГОД с голям обем (над 10 страници) - 36 лева с ДДС.

4. Изготвянето на заверен ГОД се извършва в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подаване на заявлението в териториалната структура на НСИ.

ВНИМАНИЕ! Респондентите не носят напечатан ГОД, в който може да има неверни числа, а получават разпечатан ГОД директно от системата на НСИ, т.е. респондентът получава заверен отчет, а не заверява донесено от него копие на ГОД.

25. Какъв е срокът за представяне на Годишен отчет за дейността (ГОД) от едноличен търговец (ЕТ) с приходи от продажби над 200 000 лева?

Срокът за представяне на ГОД в НСИ от ЕТ не е обвързан с размера на приходите от продажби, нито с вида на счетоводното записване (едностранно или двустранно), а със законовия акт, съгласно който се подава Годишната данъчна декларация в НАП.

Ако подавате Годишна данъчна декларация в НАП по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), срокът за представяне на ГОД в НСИ е 31.03.2017 година.

Ако подавате Годишна данъчна декларация в НАП по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), срокът за представяне на ГОД в НСИ е 02.05.2017 година.

26. “Други задължения” в счетоводния баланс.

Съгласно ПМС 251 от 17.10.2007 г. позицията “Други задължения” се променя по съдържание. В нея, като съставни елементи (в т. ч.), вече се включват задълженията “Към персонала”, “Осигурителни задължения” и “Данъчни задължения”, но не ги изчерпват, затова не може да се зададе като изчисляема величина. Стойността на “Други задължения до една година” трябва да е по-голяма или равна на сумата от стойностите на задълженията ”Към персонала до една година”, ”Осигурителни задължения до една година” и “Данъчни задължения до една година”. Аналогична е зависимостта и за “Други задължения над една година”

27. Отрицателни парични средства в счетоводния баланс не може да има.

Съгласно ПМС 251 от 17.10.2007 г. отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба; текущата загуба, отрицателната репутация и резервът от последващи оценки. Ако предприятието има използван овърдрафт например, няма да го посочва като отрицателни парични средства, а като задължения към финансови институции.

28. Отпаднали показатели в отчета за приходите и разходите (Отчет за доходите), съгласно новия закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 година

Поради отпадане на позициите “Извънредни разходи” и “Извънредни приходи” от отчета за приходите и разходите (Отчет за доходите) за 2016 г., автоматичното зареждане на данните в колона 2 от отчетите за 2015 г. е непълно. По тази причина е необходимо техните стойности да бъдат разпределени на съществуващите позиции в колона 2, за да бъде запазен финансовият резултат за предходната година.

29. Отчитане на разходи за вода в Отчета за приходи и разходи

Ако фирмата използва вода за производствени нужди, която е осчетоводена като разходи за материали, то трябва да се попълни ред 21120 „Вода” в Раздел II. Разходи за суровини и материали на ОПР.

Ако водата се използва за комунално-битови цели (за пиене, бани, тоалетни) и се осчетоводява като разходи за външни услуги, това се посочва в Раздел III. Разходи за външни услуги, съответно на редове 31211 – За доставяне на вода и 31212 – За отвеждане и пречистване на отпадъчни води, съгласно получените фактури от В и К.

30. Отчет за разходите на горива и енергия

1. Трябва ли да се отчитат автомобилните горива (бензин, или транспортно дизелово гориво, или пропан-бутанови смеси), когато са по-малко от 1 тон?

Количеството за всеки вид потребено автомобилно гориво се отчита в тонове и в цели числа. Ако изразходваното количество е повече от 500 кг, но под 1000 кг (1 тон), следва да се закръгли на 1 тон. Ако изразходваното количество е под 500 кг, не се попълват данни за съответното гориво.

2. На коя позиция в отчета следва да се покаже зареденият газ на автомобилите?

- Зареденият на автомобилите МЕТАН се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние”, както и на ред 10 „в т.ч.: за транспорт”.

Мярката, в която следва да се покаже е хил.куб.метри. Фактурирането на метана се извършва в кг, затова следва да се преизчисли в хил.куб.м като зареденото количество в тонове (1000 кг=1 тон) се умножи по 1.4658.

- Зареденият на автомобилите АВТОГАЗ се отчита на ред 25 „Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ), както и на ред 26 „в т.ч. за транспорт”. Фактурирането на пропан-бутановите смеси се извършва в литри и коефициента за превръщане от литри в тонове e (1 литър = 0.00055 тон).

Мярката, в която следва да се отчита е тонове.

31. СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

Всички бюджетни предприятия и банки, които притежават дълготрайни материални активи трябва да попълнят СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ.