Консолидиран годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2016 година

Уважаеми дами и господа,

Консолидираният годишен отчет за дейността се попълва от всички лицензирани пенсионноосигурителни дружества, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Консолидираният годишен отчет за дейността се представя до 30 юни 2017 година.

Подаването на консолидиран годишен отчет е възможно само след наличие на годишен отчет за дейността със статус „Успешно обработен” в ИС „Бизнес статистика”.

Консолидираните данни за Вашата група предприятия се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Консолидираният годишен отчет за дейността за 2016 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118 0877 140 356
Лидия Кръстева 616 0877 140 356
Ирина Билковска 582 0877 140 356
Цветелина Раковска 509 0877 140 356
Даниела Димитрова 725 0877 140 356
Царевна Пейчинова 533 0877 140 356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Кармен Искрова isbs_stat@nsi.bg 160 0877 140 458
Албена Димитрова 133 0877 140 627
Татяна Николова 153 0877 140 458
Справка за група предприятия Анелия Денкова   587 0877 147 265
Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи  Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  

Консолидирания годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат.