Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2016 година

Уважаеми дами и господа,

Статистическите справки се попълват от всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките, както обобщени, така и за техните поделения и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет (ГФО) съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти (МСС).

Представянето на статистическите справки и ГФО (за банките) в срок до 31 март 2017 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2017 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на статистическите справки за дейността бюджетните предприятия и банките, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2017 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите статистическите справки за дейността Ви през 2016 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

Ако се нуждаете от допълнителна информация може да я получите на следните телефони:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118 0877 140 356
Лидия Кръстева 616 0877 140 356
Ирина Билковска 582 0877 140 356
Цветелина Раковска 509 0877 140 356
Даниела Димитрова 725 0877 140 356
Царевна Пейчинова 533 0877 140 356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова isbs_stat@nsi.bg 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
Справка за предприятието  Анелия Денкова   587 0877 147 265
Справка за местните единици  Катерина Герасимова 584 0877 147 265
Справка за група предприятия Красимира Недева 668 0877 364 088
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877 368 498
Емилия Милошева 166 0877 368 498
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  Ирена Янакиева   176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна инфраструктура Стоянка Мастикова   637 0877 362 804
Мариета Петрова   504 0877 362 804
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори (попълва се само от търговските банки) Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за данъците и таксите Албена Стоева   108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи  Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  Албена Стоева   108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Ваня Желева   158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2014 - 2016 година (попълва се само от търговските банки) Ваня Желева   158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503
Справка за загубите от кризисни събития Росица Петрова   771