Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2016 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2017 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2017 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2017 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2016 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата Цанка Лазарова isbs_tech@nsi.bg 118 0877 140 356
Лидия Кръстева 616 0877 140 356
Ирина Билковска 582 0877 140 356
Цветелина Раковска 509 0877 140 356
Даниела Димитрова 725 0877 140 356
Царевна Пейчинова 533 0877 140 356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова isbs_stat@nsi.bg 477 0877 146 970
Катерина Кленовска 439 0877 146 970
Справка за предприятието  Анелия Денкова   587 0877 147 265
Справка за местните единици  Катерина Герасимова 584 0877 147 265
  Красимира Недева 668 0877 364 088
Справка за нетекущите (дълготрайни) активи Веселинка Горанова   224  
Лиляна Дудева 114  
Справка за приходите и разходите от лихви  Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  Ирена Янакиева   176 0877 140 553
Анелия Вихърова 129 0877 140 553
Справка за данъците и таксите Албена Стоева   108 0877 362 804
Румяна Иванова 761 0877 362 804
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи  Марин Гергов   537 0877 364 061
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Десислава Малинкова   192  
Елза Барбова 115  
Корнелия Лазарова 609  
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877 368 498
Емилия Милошева 166 0877 368 498
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) Ваня Желева   158 0877 368 503
Надя Катеринкина 167 0877 368 503