Информационна система „Бизнес статистика” за подаване на годишен отчет за дейността чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

Годишният отчет за дейността Ви можете да подадете чрез Информационна система „Бизнес статистика”, достъпна в Интернет пространството на адрес https://isbs.nsi.bg.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване и изискванията за инсталиране на необходимите за нормалното й функциониране софтуерни продукти и техните настройки.

За да работите с ИС "Бизнес статистика", е задължително да ползвате, съгласно действащата нормативна уредба, валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис), чрез който да се идентифицирате. Освен това за нормалното й функциониране е необходимо работната станция, от която ще работите, да има инсталирани следните софтуерни продукти:

1) Интернет браузър (един от следните):
Mozilla Firefox 2.0 или по-нов;

2) Adobe Reader 9 или по-нов (вкл. Adobe Reader DC).

ВАЖНО!
64-битовите версии на MS Internet Explorer 8 и 9 и на Mozilla Firefox не се поддържат, тъй като PDF-plugin-ът на Adobe Reader не работи в MS Internet Explorer 64-bit / Mozilla Firefox 64-bit. Вместо това ползвайте 32-битовата версия на браузъра. При Internet Explorer 10 и 11 такъв проблем няма.
Забележка: Google Chrome до версия 44 (вкл.) може да се ползва за работа със системата.

Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен”. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалния идентификатор (Входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика”. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.