Сезонност при сключване на бракове за периода 1888 – 1893 г.

Статистическите данни за периода 1888 – 1893 г. показват сезонност при сключване на бракове, най-вече сред селското население. Най- голям е броят на женитбите през зимата -15 936 и най-малък през лятото – 2 539. (През зимата са се сключвали 8 пъти повече бракове)

Преброяване 1926 в дигитален формат

Преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1926 година
Преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1926 година

Осмото поред общо преброяване на населението в Царство България е проведено на 31 декември 1926 година. Първите три преброявания са извършени по силата на специални наредби. Последвалите пет преброявания до 1926 г. са регламентирани със закон от 1897 година. Съгласно неговите разпоредби общите преброявания се извършват на пет години.

Организацията на преброяването отново е поверена на държавните и общинските служители. Контролните функции по отношение на работата на преброителите са възложени на агент-контрольори, а общинските власти и кметовете носят отговорност да окажат необходимото съдействие за правилното и законосъобразно извършване на преброяването. То стартира в определен ден в цялата страна, във всичките 5 749 населени места. Преброителите, ангажирани с тази общонационална задача, са 36 347, като 5 013 от тях са агент-контрольори. На всеки преброител се падат 151 преброени лица.

За първи път в историята на преброяванията в България през 1926 г. Главната дирекция на статистиката организира мащабна разяснителна кампания за популяризиране на идеята на преброяването и за повдигане на духа на населението. Отпечатани са специални брошури и листовки: „Апел към учителите в царството“ – 35 000 екземпляра, „Призив към българските граждани“ – 400 000 екземпляра, „Покана към организациите“ – 65 000 екземпляра, и големи афиши – 50 000 екземпляра. Брошурите и листовките са разпространени сред грамотното население в периода 25 – 31 декември 1926 г., а позивите и афишите са разлепени на видни места във всички села и градове на царството.

Дигиталната библиотека на НСИ предоставя на потребителите на статистическа информация възможност за безплатен интернет достъп до 1346 страници от дигиталната колекция „Преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1926 година“, която се публикува за първи път в уебпространството.

Две дигитални колекции в интернет

Преброяване на населението на 1 януари 1893 година
Преброяване на населението на 1 януари 1893 година

Библиотеката на Националния статистически институт публикува дигиталните колекции „Преброяване на населението на 1 януари 1888 година” и „Преброяване на населението на 1 януари 1893 година”.

Потребителите на статистическа информация имат безплатен онлайн достъп до почти 10 000 дигитални страници статистически данни за населението по пол, възраст, семейно положение, родно място, местожителство, матерен език, грамотност, народност, населени места, административни райони и др.
Двете преброявания, извършени след Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1 януари 1888 г. и 1 януари 1893 г.), са изключително ценни не само за времето си, но и от историческа гледна точка.
Обект на изучаване е населението в широк спектър от демографски показатели, а от 1893 г. – и жилищният фонд. Тези начални опити на младата българска държава в осъществяването на статистическите изучавания допринасят извънредно много за организацията на статистическата дейност, квалификацията на кадрите и създаването на навици сред населението да бъде обект на статистически изследвания. В преброяванията участват целият административен апарат на държавата и интелигенцията. До края на XIX век преброяванията са извършени по силата на княжески укази и са считани за общонационални мероприятия с извънредно голямо значение.