Държавните чиновници в България през 1904 г.

През 1904 г. държавните чиновници в България са били 27 939. В Министерството на войната са били заети 6 455 чиновника, в Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията – 5 359, в Министерството на вътрешните работи – 5 225. Най-малък (224) е броят на служителите в Министерството на външните работи.

Първата номенклатура на професиите

Първата „Номенклатура на професиите” е съставена от френския статистик Жак Бертийон с цел съпоставимост в световен мащаб. Дефинирани са 499 професии. Номенклатурата е приета и препоръчана за употреба от Международния статистически институт на сесията му в Чикаго през септември 1893 година.

Сезонност при сключване на бракове за периода 1888 – 1893 г.

Статистическите данни за периода 1888 – 1893 г. показват сезонност при сключване на бракове, най-вече сред селското население. Най- голям е броят на женитбите през зимата -15 936 и най-малък през лятото – 2 539. (През зимата са се сключвали 8 пъти повече бракове)