Публикации

петък, 20 май 2016 - 14:10
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

сряда, 4 май 2016 - 17:06
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2014 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2014 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2010 - 2014 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
сряда, 27 април 2016 - 15:04
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си печатна и електронна публикация „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република България” - на български и на английски език.
вторник, 22 март 2016 - 15:40
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите печатното издание на Годишния отчет на НСИ за 2015 година. Отчетът е предназначен за широка читателска аудитория и запознава обществеността с основните направления в работата на НСИ, приоритетите, новите моменти и постигнатите резултати. Той е подготвен на базата на Отчета за дейността на НСИ през 2015 г., приет с Решение № 35 на Министерския съвет от 22.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 9/2.02.2016 година.
вторник, 15 март 2016 - 16:08
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Югозапад, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) печатна и електронна публикация „София в числа 2015”. Изданието е продължение на периодичните публикации „София в числа”, издавани на всеки пет години.
петък, 11 март 2016 - 17:13
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2016 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
 
• Теория и методология на статистическите изучавания
• Статистически изследвания и анализи
сряда, 24 февруари 2016 - 15:30

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2014”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2008 - 2014 година.

Представена е подробна информация за:

вторник, 16 февруари 2016 - 11:10
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
вторник, 19 януари 2016 - 09:40
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Страници