Публикации

четвъртък, 3 септември 2009 - 00:00
 
сряда, 2 септември 2009 - 14:39
Статистически справочник 2009
Уважаеми читатели,
Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
 
Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
вторник, 25 август 2009 - 14:07
Основни краткосрочни показатели, бр. 1/2009 г.
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация новата тримесечна двуезична публикация “Основни краткосрочни показатели” (на български и английски език) - печатнa и електронна версия на CD.
Публикацията съдържа актуална информация за състоянието и развитието на материалната сфера в краткосрочен аспект по отрасли - индустрия, строителство, търговия, транспорт и други услуги, а също и тримесечни данни за туризма, пазара на труда и инвестициите.
понеделник, 24 август 2009 - 14:56
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - гр. Шумен, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация "Статистически сборник на област Шумен 2009" на електронен носител (CD).
В изданието е публикувана статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Шумен за периода 2005 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
Данните са агрегирани на ниво област и община по икономически дейности и форми на собственост.
понеделник, 24 август 2009 - 00:00
Околна среда 2007
Националният статистически институт представя на своите потребители публикация "Околна среда 2007" (печатна и електронна версия на CD), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2007 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2007 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
вторник, 11 август 2009 - 15:49
Статистически сборник - област Варна 2008
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Варна, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация своето най-ново електронно издание - “Статистически сборник - област Варна 2008”.
петък, 31 юли 2009 - 15:28
Пътнотранспортни произшествия в Република България 2008
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2008", съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2008 г., разпределени по:
- области и общини;
- вид на произшествията;
петък, 31 юли 2009 - 00:00
Местни органи на управление в Република България 2009
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Местни органи на управление в Република България 2009". Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа резултатите от изчерпателното наблюдение на НСИ на органите на местното управление в Република България към 31.03.2009 година. Включена е информация за избраните общински съветници и заетите лица по щата в областните и общинските администрации, работещи в общините и кметствата.
петък, 31 юли 2009 - 00:00
Жилищен фонд 2008
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е на разположение новата електронна публикация "Жилищен фонд 2008".
Публикацията съдържа информация за жилищните сгради и жилищата в страната към 31.12.2008 година. Данните са получени на основата на резултатите от преброяването на жилищния фонд към 1.03.2001 г., като са добавени данните за новопостроения жилищен фонд и са извадени данните за разрушения жилищен фонд в периода 1.03.2001 - 31.12.2008 година.

Страници