Публикации

вторник, 6 октомври 2009 - 00:00
Образование в Република България 2009
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт “Образование в Република България 2009” (на български и английски език).
Публикацията съдържа основни данни от провежданите четири ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България през периода 2004 - 2008 година.
вторник, 6 октомври 2009 - 00:00
Туризъм 2008
Излезе от печат годишната двуезична (на български и английски език) публикация на Националния статистически институт “Туризъм 2008”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на туризма в България за 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 г. и за периода 2006 - 2008 година. Включени са и методологични бележки.
Данните са систематизирани в пет раздела:
сряда, 30 септември 2009 - 11:54
Таблици “Ресурс - Използване” 2004
Излезе новата годишна електронна публикация на Националния статистически институт “Таблици “Ресурс - Използване” 2004”.
Публикацията съдържа разработените от НСИ таблици “Ресурс -Използване” за 2004 г., които представляват интегрирана част от годишните национални сметки и представят в окончателен, балансиран вид икономическите категории в състава на БВП, детайлизирани в структура по групи продукти и услуги, видове производствени дейности, видове категории на крайно потребление.
сряда, 30 септември 2009 - 00:00
Престъпления и осъдени лица 2008
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт "Престъпления и осъдени лица 2008".
петък, 18 септември 2009 - 00:00
Списание "Статистика", бр. 4/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 4 за 2008 г. на списание “Статистика”, в който са включени следните статии:
Elementary Index Number Theory as a Safe Foundation of a System of National Accounts - автор проф. Венец Цонев.
сряда, 16 септември 2009 - 00:00
Заетост и безработица, бр. 1/2009 г.
Излезе брой 1/2009 г. на тримесечното електронно издание на Националния статистически институт „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години.
Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
петък, 4 септември 2009 - 11:57
България 2008 - статистическа панорама
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
петък, 4 септември 2009 - 00:00
Заетост и безработица - годишни данни 2008
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт “Заетост и безработица - годишни данни 2008”.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
петък, 4 септември 2009 - 00:00
Бюджети на домакинствата в Република България 2008
Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2008".
Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2000 - 2008 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.

Страници