Публикации

петък, 4 декември 2009 - 17:04
Статистически справочник 2009 (на английски език)
Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
сряда, 2 декември 2009 - 14:54
Основни макроикономически показатели 2008
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "Основни макроикономически показатели 2008" (на български и английски език).
вторник, 24 ноември 2009 - 13:22
Каталог 2010
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители "Каталог на статистическите издания 2010".
вторник, 24 ноември 2009 - 00:00
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - гр. Плевен, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Статистически сборник на област Плевен 2009" на (CD).
В изданието е публикувана статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Плевен за периода 2006 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
Данните са агрегирани на ниво област и община по икономически дейности и форми на собственост.
вторник, 24 ноември 2009 - 00:00
Статистически сборник на Софийска област 2008
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - област София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Статистически сборник - Софийска област 2008” (на CD).
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на Софийска област за периода 2004 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
понеделник, 9 ноември 2009 - 14:06
София в числа 2009
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро – София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „София в числа 2009”. Изданието е продължение на периодичните публикации „София в числа” на Териториално статистическо бюро – София.
четвъртък, 29 октомври 2009 - 14:18
Основни краткосрочни показатели, бр. 2/2009 г.
Излезе от печат брой 2/2009 г. на тримесечната двуезична публикация “Основни краткосрочни показатели” (на български и английски език) - печатнa и електронна версия на CD.
Публикацията съдържа актуална информация за състоянието и развитието на материалната сфера по отрасли - индустрия, строителство, търговия, транспорт и други услуги, а също и данни за туризма, пазара на труда и инвестициите, за второто тримесечие на 2009 година.
четвъртък, 29 октомври 2009 - 14:15
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Перник, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Статистически сборник на област Перник 2009” (на CD).
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Перник за периода 2004 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
петък, 16 октомври 2009 - 14:29
Външна търговия на Република България 2009
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт „Външна търговия на Република България 2009”, която съдържа богата информация за износа и вноса на България през 2008 година.
 
Изданието е структурирано в три основни раздела:
 
Първи раздел - Основни данни
четвъртък, 8 октомври 2009 - 00:00
Книгоиздаване и печат 2008
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Книгоиздаване и печат 2008”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за 2008 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2008 година. Включени са и методологични бележки и кратък анализ.
 
Данните са систематизирани в три части:
 

Страници