Публикации

вторник, 24 ноември 2009 - 00:00
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - гр. Плевен, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Статистически сборник на област Плевен 2009" на (CD).
В изданието е публикувана статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Плевен за периода 2006 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
Данните са агрегирани на ниво област и община по икономически дейности и форми на собственост.
понеделник, 9 ноември 2009 - 14:06
София в числа 2009
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро – София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „София в числа 2009”. Изданието е продължение на периодичните публикации „София в числа” на Териториално статистическо бюро – София.
четвъртък, 29 октомври 2009 - 14:18
Основни краткосрочни показатели, бр. 2/2009 г.
Излезе от печат брой 2/2009 г. на тримесечната двуезична публикация “Основни краткосрочни показатели” (на български и английски език) - печатнa и електронна версия на CD.
Публикацията съдържа актуална информация за състоянието и развитието на материалната сфера по отрасли - индустрия, строителство, търговия, транспорт и други услуги, а също и данни за туризма, пазара на труда и инвестициите, за второто тримесечие на 2009 година.
четвъртък, 29 октомври 2009 - 14:15
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Перник, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Статистически сборник на област Перник 2009” (на CD).
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Перник за периода 2004 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
петък, 16 октомври 2009 - 14:29
Външна търговия на Република България 2009
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт „Външна търговия на Република България 2009”, която съдържа богата информация за износа и вноса на България през 2008 година.
 
Изданието е структурирано в три основни раздела:
 
Първи раздел - Основни данни
четвъртък, 8 октомври 2009 - 00:00
Книгоиздаване и печат 2008
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Книгоиздаване и печат 2008”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за 2008 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2008 година. Включени са и методологични бележки и кратък анализ.
 
Данните са систематизирани в три части:
 
вторник, 6 октомври 2009 - 00:00
Образование в Република България 2009
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт “Образование в Република България 2009” (на български и английски език).
Публикацията съдържа основни данни от провежданите четири ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България през периода 2004 - 2008 година.
вторник, 6 октомври 2009 - 00:00
Туризъм 2008
Излезе от печат годишната двуезична (на български и английски език) публикация на Националния статистически институт “Туризъм 2008”.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на туризма в България за 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 г. и за периода 2006 - 2008 година. Включени са и методологични бележки.
Данните са систематизирани в пет раздела:
сряда, 30 септември 2009 - 11:54
Таблици “Ресурс - Използване” 2004
Излезе новата годишна електронна публикация на Националния статистически институт “Таблици “Ресурс - Използване” 2004”.
Публикацията съдържа разработените от НСИ таблици “Ресурс -Използване” за 2004 г., които представляват интегрирана част от годишните национални сметки и представят в окончателен, балансиран вид икономическите категории в състава на БВП, детайлизирани в структура по групи продукти и услуги, видове производствени дейности, видове категории на крайно потребление.

Страници