Прессъобщения

вторник, 29 септември 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец и с 9.8% в сравнение със същия месец на 2008 година. Общият индекс на цени на производител през август 2009 г. нараства с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година намалява с 10.8%.

понеделник, 28 септември 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през август 2009 г. са 1 434.6 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2009 г. са 547.1 хил. или със 7.7% по-малко в сравнение с август 2008 г.

събота, 26 септември 2009 - 11:00

През септември 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.4 пункта в сравнение с предходния месец и отбелязва най-ниското си равнище (8.6 процентни пункта) след започналото от октомври 2008 г. негативно развитие на стопанската конюнктура в страната.

петък, 18 септември 2009 - 11:00

През август 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 4.9% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 42.4%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намаляват с 1.6% в сравнение с предходния месец, докато в сравнение с август 2008 г., се наблюдава намаление с 7.1%.

петък, 18 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през второ тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.6 % спрямо второ тримесечие на 2008 година.

вторник, 15 септември 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през юли 2009 г. е 321.85 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 10.5%.

понеделник, 14 септември 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за август 2009 г. спрямо юли 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Основен принос за намалението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има намалението на цените в групата "Хранителни продукти и безалкохолни напитки".
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за август 2009 г. спрямо юли 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Основна причина за увеличението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е увеличението на цените в групата "Транспорт".
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни през второ тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през юли 2009 г. запазва нивото си от предходния месец. При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.8%, докато сградното строителство намалява с 0.4%.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

През второ тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 16 321. 6 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 8 345.1 млн., като на човек се падат 1 099 Евро. В реално изражение БВП намалява спрямо второ тримесечие на 2008 г. с 4.9 процента.

Страници