Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017

Важно!

Във връзка с наближаване на крайния срок за подаване на коригиращи годишни отчети за дейността на предприятията за отчетната 2017 г., НСИ организира дежурства през почивните дни на 29 и 30 септември за предоставяне на технически и методологически консултации.

График на дежурствата през септември

За първи път през 2018 г. НСИ Ви дава възможност да подадете по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система „Бизнес статистика“ коригиращ годишен отчет за дейността през 2017 г. еднократно в срок до 01.10.2018 г., съгласно раздел II, подраздел В от съвместната Заповед между НСИ и НАП (№ РД-05-983/19.12.2017 г. по описа на НСИ и № ЗЦУ-1742/21.12.2017 г. по описа на НАП).

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с т. 4.4 от указанията.

Уважаеми дами и господа,

През 2018 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Предприятия с нестопанска цел
Бюджетни предприятия и банки
Предприятия в ликвидация или несъстоятелност
Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност
Консолидирани отчети

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по ЗДДФЛ) на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, подават декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2017 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2017 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ, така и от експертите от Териториалните статистически бюра.

Често задавани въпроси